Три са постъпилите оферти за инвеститор за Научно-технологичния парк за Зона за бъдещо развитие № 2, съобщиха от правителството.

Целта на конкурса е да бъдат привлечени високотехнологични компании към „София Тех Парк“ АД, които да развиват изследователска и научно-развойна дейност.

Срокът за подаване на документи бе до 5 май 2017 г. Дотогава са внесени три оферти, а именно: „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ, „АРМАДА РЕАЛТИ ИНВЕСТ“ ЕООД и „ДЕЛТА КЕПИТЪЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД.

Предстои комисия да разгледа предоставените от страна на участниците документи за съответствие, след което ще бъдат отворени и ценовите им предложения.

Обявената процедура е за избор на инвеститор, в чиято полза ще бъде учредено възмездно безсрочно право на строеж в Зона 2 от „Научно-технологичния парк“.

sofia-tech-park_logo

Планът на парка предвижда изграждане на многофункционална административно-обслужваща сграда с разгъната застроена площ (РЗП) до 35 000 кв. м и подземен паркинг на две нива с обща застроена площ на подземните нива до 16 000 кв. М. Той е разположени на терен с площ 8 140 кв. м. Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

Участниците в процедурата представят банкова референция за предоставен или осигурен финансов ресурс, достатъчен за придобиване на правото на строеж и изграждане на предвиденото застрояване, но не по-малко от 10 млн. евро, а минималната цена за закупуване на правото на строеж, определена от независими оценители е 7 461 300 лева. За победител в конкурса ще бъде избран участникът, предложил най-високата цена за учредяване на правото на строеж.


Leave A Reply