България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз. Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 – 2016 година е 74.7 години, като спрямо предходния период (2013 – 2015) тя се увеличава с 0.2 години, съобщиха от Националния статистически институт. България заедно с Латвия (74.8) и Литва (74.6 години) е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83.0) и Италия (82.7 години).

Европа, търговия

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока – 78.2 години. За периода между 2006 и 2016 година, увеличението при мъжете е с 2.2 години, а при жените – с 1.9 години. Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.5 години) отколкото на населението в селата (72.6 години). Спрямо 2006 година за населението в градовете увеличението е с 2.5 години, а за населението в селата е с 1.1 години.

общини българия

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.0 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.1 и 17.6 години. За десетгодишен период очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.3 години (1.0 за мъжете и 1.5 за жените). Средната продължителност на живота варира от 72.6 години в област Видин и област Монтана до 76.4 години в област Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Монтана (7.9 години), а най-малка – в областите София (столица) и Шумен (6.2 години).


Leave A Reply