Нарастване на средната месечна работна заплата за първото тримесечие на 2017 година, отчитат от НСИ. За първото тримесечие средната работна заплата e 1 006 лева и нараства спрямо четвъртото тримесечие на миналата година с 1.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: “Административни и спомагателни дейности“ – с 6.8 на сто, „Операции с недвижими имоти“ – с 5.5%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 4.7%. Средната брутна месечна работна заплата за януари 2017 година е 995 лева, за февруари – 987 лева, и за месец март – 1 036 лева.

Национален статистически институт снимка: БГНЕС

Национален статистически институт
снимка: БГНЕС

През първото тримесечие средната месечна работна заплата нараства с 9.1%  спрямо първото тримесечие на 2016 година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности “Професионални дейности и научни изследвания“ – с 13.4%, “Операции с недвижими имоти“ – с 12.6 на сто, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.5%. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2017 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2347 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1701 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1687 лева.

пари левове 20 лева лев

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 611 лева, „Други дейности“ – 713 лева, „Строителство“ – 742 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства със 7.3 на сто, а в частния – с 9.7 на сто.


Leave A Reply