“Важно е да създаваме устойчиво европейско законодателство по въпросите, където Европейският съюз може да постигне истински напредък и да даде добавена стойност“, заяви българският евродепутат Емил Радев, по време на дебат относно годишния доклад на Европейската комисия за прилагането на принципите за субсидиарност и пропорционалност в ЕС през 2014 година. Дебата се проведе късно снощи по време на пленарното заседание на Европейският парламент в Страсбург. Емил Радев подчерта, че принципът на субсидиарност има за цел да доближи ЕС до гражданите, като гарантира, че се предприемат действия на местно равнище, когато това е необходимо. Според него това се отнася до всички институции на Съюза и има особено практическо значение в рамките на законодателните процедури.

Той призова Европейската комисия да подобри обяснителните меморандуми на своите законодателни предложения, като винаги предоставя подробен, изчерпателен и фактически обоснован анализ на предложенията си от гледна точка на субсидиарността и пропорционалността, което би подпомогнало националните парламенти при разглеждането на тези предложения.
„Спазвайки тези два принципа ще правим по-добро законотворчество, което да не бъде подлагано непрекъснато на критики. Това ще позволи на гражданите да имат повече доверие в нас и в Европейския съюз“, заяви Емил Радев.

По време на дебата евродепутатите обърнаха специално внимание на засилената роля на националните парламенти в законодателната процедура на европейско равнище и по специално по отношение прилагането на принципа на субсидиарност. Принципът на субсидиарност и принципът на пропорционалност определят упражняването на компетентността на Европейския съюз.

В областите, които не попадат в изключителната компетентност на Европейския съюз, принципът на субсидиарност цели да защити капацитета за вземане на решения и действие на държавите членки и легитимира намесата на Съюза, ако целите на дадено действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза.


Leave A Reply