Излязоха официално оценките от изслушването за европейски комисар на Мария Габриел. В съответствие с член 118 от Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и комисията по култура и образование (CULT)1 проведоха на 20 юни 2017 г. публично изслушване на г-жа Габриел, номинирана за член на Комисията, която при положителен резултат от процедурата по номиниране ще отговаря за цифровата икономика и цифровото общество.

Координаторите на ITRE и CULT заключиха единодушно, че г-жа Мария Габриел е квалифицирана както за член на колегиума на Комисията, така и за изпълнението на специфичните възложени й задачи.

Част от становищата на комисията:

Становище на комисията JURI:

Номинираната за член на Комисията показа добро разбиране на главните предизвикателства, свързани с реформата на авторското право, и настоя на своята готовност да сътрудничи с Европейския парламент и Съвета с оглед осигуряване на успеха на пакета за авторското право. Номинираната за член на Комисията изглеждаше убедително, когато споменаваше някои от елементите на реформата, както и значението на справедливото възнаграждение на артистите, потребностите на библиотеките и архивите и процеса на ратифициране на Маракешкия договор, както и когато изясняваше своите възгледи за защитата на творбите с авторско право в контекста на цифрова платформа. С оглед на отговорите на номинираната за член на Комисията общата оценка на комисията е, че тя се доказа като подходяща за управлението на поверения й портфейл.

Становище на комисията LIBE

Номинираната за член на Комисията Габриел показа ангажираност за установяване на сътрудничество с Европейския парламент, както и готовност за съвместна работа с различните комисии, компетентни по въпроси, попадащи в нейния кръг от правомощия. Тя разчита на диалога и сътрудничеството като работен метод.

Тя се ангажира да защитава и насърчава основните права и гражданските свободи навсякъде в сферата си на компетентност. Тя заяви своята готовност да насърчава неприкосновеността на личния живот и сигурността, и да гарантира, че данните циркулират свободно в Съюза.

Пълен текст от писмото на Европейската комисия:

Оценки от изслушване на Мария Габриел за европейски комисар.


Leave A Reply