С всяка година водите на Черно море стават все по-чисти. Това са констатациите на учени и експерти, които представиха на международна конференция във Варна за стратегическото развитие на Черноморския регион. По един милион лева отделя годишно държавата за мониторинг на морската околна среда. А в края на миналата година правителството прие и първата морска стратегия на България, която дава перспективите в 6 годишен период за опазване и поддържане доброто състояние на морските води.

„В тази морска стратегия се разглеждат както национални мерки, така и мерки от трансграничен характер, които да гарантират опазването на черноморското крайбрежие, опазването на крайбрежните морски води, на териториалните води и водите в изключителната икономическа зона. Разбира се това е документ, който изисква координирани усилия от всички компетентни институции , не само от МОСВ, от Басейнова дирекция за чероморски регион, а също от колегите от МТ, от МЗХ , от МИ“. Това заяви Атанаска Николова- зам. министър на околната среда и водите.

DCIM101GOPROG0758650.

DCIM101GOPROG0758650.

Част от мерките имат инвестиционен характер, други са свързани с изграждане на капацитет на иституциите, промяна на законодателство и повишаване на екологичната култура и съзнание на населението. Усилията на държавата вече дават резултат.

„Факт е, данните показват, че през последните години състоянието на Черно море се подобрява, особено по отношение на физико-химичните показатели. Състоянието на водите в рамките на плана за управление на речните басейни беше определено в умерено състояние, като тенденцията по отношение на азот и фосфор отива към добро състояние, видим е ефекта от изграждането на ПС и съответно ремонта, реконструкциите и модернизациите“, заяви инж. Десислава Консулова – директор на Басейнова дирекция за черноморски регион.

„Знаете, че в продължение на първия програмен период ние целенасочено и фокусирано инвестирахме в изграждане на ПС по черноморското крайбрежеие. 8 ПС по протежението на Черноморския бряг бяха реконструирани или новоизградени и това вече дава своя ефект.Това е видно и от мониторинга, който се извършва и от хората, които живеят и посещават тези райони. Тези усилия продължават“, заяви Ивелина Василева – председателя на Парламентарната комисия по околна среда и води.

снимка: Thomas Cook

снимка: Thomas Cook

Участниците във форума посетиха единствения български океанографски кораб „Академик“, извършващ мониторинг на морските води. За ремонта му бяха отпуснати целеви средства в размер на 1 милион лева от държавата. Сега корабът има сертификат за 5 години и е най-добрият в класа си в Черно море. Нуждае се обаче от нова научна апаратура и обновяване на навигационната система. Другият вариант е закупуване на съвременен изследователски кораб, което ще струва около 40 млн. евро на държавата.


Leave A Reply