Зорница Даскалова е изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. и специализация „Международни отношения“. Магистър е по „Счетоводство и контрол“ от УНСС. Юридическата си кариера започва като специалист-юрист „Рестуционни преписки“ в Областна администрация София. Професионалният й път преминава през Агенция за чуждестранни инвестиции като главен експерт и началник отдел „Консултации и чуждестранни инвестиции“, през периода 2007 г. – 2008 г. е Изпълнителен директор на общинско дружество „Пазари Изток“ ЕАД. От 2011 г. – 2016 г. Зорница Даскалова е член на КЗК.

Зорница Даскалова

Зорница Даскалова

Госпожо Даскалова, Агенция по вписванията е една от институциите с най-голям обем дейности насочени към гражданите. Започна ли при вас въвеждането на електронното обслужване на граждани, които ползват услугите на агенцията?

Агенция по вписванията администрира четири национални регистъра, три от тях Регистър на имуществените отношения на съпрузите, Регистър Булстат и Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел са изцяло електронни т.е всички услуги, които се предоставят на гише, се предоставят и по електронен път.

Към момента услугите за Имотен регистър не са електронизирани, но редица от тях предстоят да бъдат чрез изпълнението на проекта за надграждане на Имотен регистър. Към момента справки могат да се правят през електронния портал за отдалечен достъп: www.icadastre.bg

Планирано е реализирането на минимум 9 нови електронни услуги:

– вътрешно-административни, свързани с регистриране на заявление, известяване, издаване на удостоверения, преписи и справки;

– услуга за проверка на статус на заявление, осигуряващ видимост на подготвителни действия за сделки с недвижим имот;

– услуга за автоматизирано известяване на заинтересовани страни на посочен e-mail адрес;

– уведомителна услуга за общините и техните бази данни за данъчни цели;

– услуга за електронно подаване на заявление за издаване на преписи;

– услуга за електронно подаване на заявление на удостоверение за лице;

– услуга за електронно подаване на заявление на удостоверение за имот;

– услуга за електронно подаване на заявление за издаване на удостоверение за период;

– услуга за калкулатор за изчисление на дължимите държавните такси.

За справките, които се извършват от държавните институции е предвиден безплатен достъп до регистрите за всяка институция, подлежаща и заявила такъв, чрез система за междурегистров обмен на данни Regix, поддържана от ДАЕУ.

Как въвеждането на електронното обслужване ще окаже влияние на вашите служители и как ще се отрази като цяло на работата с клиентите?

По-бързо, по-качествено обслужване, без излишна загуба на време от страна на нашите клиенти – електронен пренос на необходимите документи между държавните администрации.

Има ли забавяния в дейностите от страна на администрацията при вас?

Към момента забавяне има при разглеждане на годишните финансови отчети. Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети и доклади, когато това се изисква по закон, се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления, като законодателят не е определил срок за тяхното разглеждане.

Може ли да ни кажете колко клиенти годишно обслужва Агенцията по вписванията?

Не може да се определи броят обслужени клиенти, тъй като някои идват само за информация на място или извършват справки в електронните регистри, без това да налага издаване на документи и необходимост от проследяване на услуги.

Броят услуги по регистри за 2017 година, е:

Имотен регистър:

– вписване, отбелязване и заличаване – 665 531

– преписи на документи – 276 529

– справка на държавен орган – 30 215

– удостоверения – 253 399

– устна справка – 62 096

Общо на гише – 1 287 770

Услуги чрез отдалечен достъп (OSS) – 1 937307

Общо за Имотен регистър – 3 225 077

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР:

– подадени заявления – 633 771;

– издадени удостоверения – 893 639;

Общо услуги за Търговски регистър – 1 527 410

РИОС:

– Издадените удостоверения на гише – 19 130

– Издадени удостоверения по Интернет – 1 753

– Издадени справки по Интернет – 930

– Подадените уведомления на гише – 14 543

– Подадени уведомления по Интернет – 22 059.

Общо услуги за РИОС – 58 415

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ:

– Подадени заявления на гише – 31 499

– Подадени заявления по Интернет – 7 302

Общо подадени заявления за регистър БУЛСТАТ: 38 801

Пълното въвеждане на електронното обслужване на клиенти в цялата държавна администрация в какви срокове може да стане според Вас?

Отговор на този въпрос може да даде ДАЕУ.


Leave A Reply