В София ще се проведе неформално заседание на Съвета по конкурентоспособност, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България. На него министрите на икономиката на всички 28 държави членки и на някои асоциирани държави, представители на Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и Европейската комисия в лицето на еврокомисаря по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Бенковска ще дискутират бъдещето на Европейската индустриална политика. В частност, участниците ще обсъждат кои са ключовите фактори, които ще оказват влияние върху индустрията на европейско и световно ниво до 2030 и какви мерки могат да се предприемат, за да се осигури конкурентоспособността на европейската промишленост в променящия се глобален контекст.

Още през февруари 2017 Европейската комисия излезе със своя Стратегия за индустриалната политика на ЕС, която представя позицията на Комисията по въпроса и дава предложения за посоката, в която европейската индустрия да върви през следващите години. Стратегията се концентрира върху иновациите, цифровизацията и декарбонизацията, което ще позволи на европейската промишленост да съхрани или придобие водеща позиция в световен мащаб в тези сфери.ндк

Европейската промишленост е силна и запазва водеща позиция в много сектори на световните пазари. Тя формира две трети от износа на ЕС и осигурява работни места за 32 милиона души, като 1,5 милиона от тези работни места са създадени от 2013 г. насам. За да може Съюзът да запази и увеличи своето конкурентно предимство, е необходимо обаче полагането на значителни усилия за модернизация. Ето защо промишлеността е в центъра на политическите приоритети на Комисията „Юнкер“. Всички политики на Комисията са насочени към даването на възможност на промишлеността да създава работни места и да повишава конкурентоспособността на Европа, към стимулирането на инвестициите и иновациите в областта на чистите и цифровите технологии и към защита на европейските региони и работници, най-силно засегнати от индустриалните промени.

Основните нови елементи на стратегията за индустриалната политика на ЕС включваха:

1. Цялостен пакет за укрепване на киберсигурността на нашата промишленост. Той включи и създаването на Европейски център за научни изследвания и експертни познания в областта на киберсигурността с цел подпомагане на развитието на технологичния и промишления капацитет в тази област, както и на обща за ЕС система за сертифициране на продукти и услуги, призната във всички държави членки (приет на 13 септември 2017 г.).

2. Предложение за Регламент относно свободното движение на нелични данни, който позволява подобни данни да се движат свободно през границите и способства за модернизирането на промишлеността и създаването на истинско общо европейско пространство от данни (прието на 13 септември 2017 г., разгледано от Съвета през декември. Очаква се преговорите между Европейския парламент и Съвета да започнат, и да се стигне до решение през юни 2018).

3. Нова поредица от мерки за кръговата икономика, включително стратегия относно пластмасите и мерки за подобряване на производството на възобновяеми биологични ресурси и тяхното превръщане в продукти на биологична основа и биоенергия (Новата стратегия за пластмасите беше приета през януари 2018).

4. Набор от инициативи за модернизиране на уредбата относно интелектуалната собственост, включително доклад за функционирането на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и съобщение относно балансирана, ясна и предвидима европейска рамка за лицензите за патентите от съществено значение за стандартите (29 ноември 2017 г.).

5. Инициатива за подобряване на функционирането на обществените поръчки в ЕС, включително доброволен механизъм за осигуряване на яснота и насоки на органите, които планират големи инфраструктурни проекти (03 октомври 2017 г.).

6. Разширяване на новата програма за придобиване на умения в ключови промишлени сектори като строителството, стоманодобивната промишленост, хартиената промишленост, зелените технологии и енергията от възобновяеми източници, производството и морското корабоплаване (декември 2017 г.).

7. Стратегия за устойчиво финансиране с цел подобрено насочване на частните капиталови потоци към по-устойчиви инвестиции (началото на 2018 г.).

8. Инициативи за балансирана и прогресивна търговска политика и европейска рамка за скрининг на чуждестранните преки инвестиции, които биха могли да представляват заплаха за сигурността или обществения ред (приети на 13 септември 2017 г.).

9. Преразгледан списък на суровините от изключителна важност, като Комисията ще продължи да помага за гарантирането на сигурни, устойчиви и достъпни доставки за промишлеността на ЕС (приет на 13 септември 2017 г.).

10. Нови предложения за екологична, конкурентоспособна и свързана мобилност, включително по-строги стандарти за емисиите на CO2 от леките и лекотоварните автомобили, план за действие за инфраструктура за алтернативни горива, подпомагащ разгръщането на инфраструктура за зареждане, както и действия за насърчаване на автономното шофиране (08 ноември 2017 г.).
Какво ще се случва оттук нататък? Комисията вярва, че реализирането на тази цялостна стратегия е споделена отговорност. Нейният успех зависи от усилията и сътрудничеството на институциите на ЕС, държавите членки, регионите и най-вече от активната роля на самата промишленост.
Неформалната среща ще предостави възможността много от заинтересованите страни да се срещнат и да обсъдят ключови въпроси. Това би довело до задълбочаване на диалога и ще бъде съществена стъпка напред в изготвянето на конкретен план за бъдещето на европейската икономика, базиран на сътрудничество и споделен опит и отговорност. Това ще е една възможност за ЕК да получи обратна връзка за проектите и инициативите, които вече са в сила и предложения за начините, по които да се подобри тяхното прилагане на всички нива.


Leave A Reply