Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 833.3 хил., или с 3.1 на сто повече в сравнение със същия месец на 2016 г. Най-много са се увеличили нощувките в местата за настаняване с 3 звезди. Най-голям брой чужденци – 71.3 % са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди.

Българите, нощували в места за настаняване в последния месец на 2017 г. са 313.7 хил. , чужденците са били 116.7 хил..Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2017 г. е 24.1 на сто, като се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с декември 2016 година. Най-висока е била заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 32.3 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди – 23.9 на сто, и с 1 и 2 звезди – 15.7%. През декември 2017 г. в страната са работили 1 946 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.5 хил., а на леглата – 116.6 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 0.4 на сто, а на леглата в тях намалява с 0.1 на сто.


Leave A Reply