Имотът на къмпинг „Арапя“ не попада в защитена зона. Във връзка с изнесена информация в медиите за изсичане на дървета при строителството на къмпинг „Арапя“, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Бургас се е произнесла, спазвайки изцяло екологичното законодателство за одобряване на Подробен устройствен план- План за застрояване, отреден за ваканционно селище през 2007 г. Това съобщиха от РИОСВ-Бургас.

През 2018 г., РИОСВ разглежда инвестиционно предложение за изграждане на 23 броя двуетажни вили и обслужваща инфраструктура, като подлага предложението на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка за съвместимост за най-близката „Натура“ зона. Имотът не попада в защитена територия, нито в защитена зона по „Натура 2000“. По време на процедурата е представено становище от ТП „Държавно горско стопанство“, според което след направена на терен проверка става ясно, че имотът не попада в горска територия. С Решение № БС-51-ПР/15.05.2018г. РИОСВ се произнася да не се извършва ОВОС. Alepu (1)f288299495671ce8167c2bf1d9605176

Дейностите по премахване на дълготрайна дървесна растителност от терена не са в правомощията на РИОСВ-Бургас. Освен, че не попада в зона по „Натура“ или друга защитена територия, на терена няма регистрирани вековни забележителни дървета по Закона за биологичното разнообразие. Подържането на зелената система и премахването на растителност е в правомощията на общината, на чиято територия се намира обектът.
Пресцентър


Leave A Reply