Една от целите в проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 година е да се подпомогнат родителите при отглеждане на децата като се развива тяхната родителска компетентност. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в отговор на въпрос, зададен по време на парламентарния контрол. „Стратегията разглежда благосъстоянието на детето като неразривно свързано с благосъстоянието на семейството и с подкрепата за родителите“, добави той, съобщават от пресцентъра на МТСП.

мтсп, министерство на труда и социалната политика
В изказването си Петков подчерта, че визията на новия стратегически документ се изразява в това „всяко дете в България, на всеки етап от детството си, да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Министърът на труда и социалната политика обърна внимание, че дейностите и мерките в стратегията следват жизнения цикъл на детето от 0 до 18 години. Този подход позволява подкрепата от страна на държавата да бъде насочена към децата и семействата в точния момент, в който те се нуждаят от нея в съответствие с възрастовите особености на детето. По този начин се отговаря по-адекватно на нуждите му, които са различни в различните периоди на детството. Подходът, основан на жизнения цикъл дава възможност за планиране по интегриран начин, за интервенции с особено внимание и подкрепа за семейството, което е естествената и най-добра среда за развитието на едно дете.

дете книги
„Стратегията се основава на „дете-центрирания подход“, който поставя детето и неговите най-добри интереси в центъра на политиките, програмите и услугите за децата и семействата. Този подход разглежда детето като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните. Една от основните отправни точки е разбирането, че развитието и подкрепата към децата следва да бъдат насочени към развитие на компетентности, необходими за живот през 21 век“, каза министър Петков.

ДАЗД Агенция за закрила на детето
Той подчерта, че по време на подготовката на стратегията е отчетено мнението на колкото е възможно повече заинтересовани страни, включително и на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.


Leave A Reply