Днес Народното събрание прие промените в Закона за енергетиката на второ четене. Те предвиждат създаването на Фонд “Сигурност на електроенергийната система”. В него Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и Булгартрансгаз ще внасят по 5% от приходите си.

Друга промяна предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да не регулира цените на продажба на топлинна енергия и няма да определя цените на производителите, които за предходните три години имат общи годишни приходи над 5 млн. лева и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство са над 35% от общите им приходи. Това няма да важи ако производителите осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти или използват произведената топлинна енергия за производството на растителна продукция.

Освен това приходите от продажба чрез търг на всички разпределени на България квоти за инсталации, се премахва изискването на 70% от приходите от продажбата на допълнителните квоти за емисии на парникови газове.


Share Follow

Leave A Reply