Парламентът прие на второ четене промените в Закона за защита при бедствията. Според вносителите, с направените промени се цели осигуряване на силно институционално начало на управлението на риска от бедствия като приоритет на национално, регионално и местно ниво.

Текстовете предвиждат да бъдат създадени съвети за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, към областните управители и кметовете на общини, които ще изпълняват ролята на платформи за намаляване на риска от бедствия на съответните нива. По този начин ще бъдат ангажирани по-голям кръг от субекти, които имат отношение към бедствията.

Въвежда се механизъм за приоритизиране на действията в случай на бедствие. За подобряване на координацията на дейностите по реагиране при бедствия се въвежда „ръководител на операциите” с конкретни функции и правомощия, като се предвижда гъвкав подход при определянето му в зависимост от характера на бедствието. Повече информация за бедствията и начините за справяне с тях ще бъде преподавана в училище, а цялостна информираност ще бъде постигната чрез съвременните достижения на науката и техниката.

Предвижда се в общините с население над 20 000 души да бъдат създадени доброволни формирования в съответствие с Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 година.


Share Follow

Leave A Reply