От НОИ публикуваха условията за пенсиониране през следващите години. Ето и основните акценти:

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 31.12.2016 г, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата. Съгласно условията през 2037г. мъжете и жените ще се пенсионират при достигане на една и съща възраст, но при различен стаж. Съгласно чл.68, ал. 4 от КСО след 31 декември 2037 г. възрастта по се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.

таблица: НОИ

таблица: НОИ

В случай, че лицата нямат право на пенсия по горните условия, то от 01.01.2017 г. преценка правото на пенсия се извършва по условията, показани в следващата таблица.

таблица: НОИ

таблица: НОИ

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася, припомнят от НОИ.

Изключение от общия принцип осигурителният кодекс прави за категориите лица, посочени в чл. 69 от КСО. От 01.01.2017 г. те, придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно следните условия:

таблица: НОИ

таблица: НОИ

От 01.01.2017 г., промени има и при лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор. Те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 43 години. От 1 януари на всяка следваща календарна година възрастта за тези лица се увеличава с по 2 месеца до достигане на 45- годишна възраст, предвидена за 2029г.

Считано от 01.01.2000 г., всички лица, които работят при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. Осигурителните вноски за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите (работодателите), подчертават от НОИ. Когато лице има осигурителен стаж от различни категории труд, стажът от първа и втора категория се превръща в осигурителен стаж от трета категория, като три години осигурителен стаж от първа категория категория или четири години от втора категория се зачитат за пет години стаж от трета категория. Пенсионирането при тези категории се извършва на следния принцип:

таблица: НОИ

таблица: НОИ

От 01.01.2017 г. осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 58 години от жените и 61 години от мъжете, при условие, че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст, възрастта за жените и мъжете се увеличава, без да се променя изискването за учителски осигурителен стаж. До 2037г. възрастта ще нараства първоначално с по два, а в последствие с по три години, като до достигане на споменатата година учителите, без оглед на това дали са жени или мъже, ще се пенсионират на една и съща възраст.


Share Follow

Leave A Reply