2 301 лв. са общо необходимите средства за издръжка на 4-членно домакинство (двама родители и две деца), за да се задоволят основни потребности, свързани с изхранване, с условията на живот, здравеопазване и образование. Това стана ясно пресконференция на ръководството на КНСБ и Институтът за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на тема „Издръжка на живот“, съобщиха от пресцентъра на КНСБ.
КНСБ
Средно на 1 лице от този тип 4-членно домакинство, издръжката на живота е в размер от 575,28 лв. От КНСБ уточняват, брутната работна заплата за всеки от двамата работещи родители с 2 деца, трябва да бъде не по-ниска от 1 474 лв., за да се осигурят средствата, необходими за издръжка на живота на този тип средностатистическо домакинства. Официалните данни за трудовите възнаграждения на наетите лица през трето тримесечие на 2017 г., отчитат средната работна заплата за страната от 1037 лв., която е с близо 30% по-ниска от необходимите средни стойности за издръжка. От началото на година тримесечните темпове на издръжката на живота бележат плавно нарастване и в края на трето тримесечие ръстът достига до 2.9% на годишна база. Основен принос за повишението на издръжката имат хранителните стоки с ръст от 4.4% на годишна база, при нехранителните стоки темпът се задържа на относително по-ниски нива от 1.6%. Това означава, че инфлацията плавно се завръща в България.
пари
Според представените данни факторите, които са повлияли за поскъпването на издръжката на живота са последователният ръст на основни хранителни стоки, които засягат бедните слоеве, в следствие на което техният живот поскъпва относително повече. Нарастване спрямо предходната година се наблюдава при месо и месни продукти (с 4.8%), мляко и млечни продукти (6.6%), животински и растителни мазнини (с 5.1%). Друг фактор е увеличението от 1 юли на цените на природния газ, на топлоенергия (около 3%) и на енергоносителите (средно 1.5%), имайки предвид високия относителен дял в разходите в домакинските бюджети за отопление, осветление, транспорт и др. подобни, поставят пред сериозно изпитание преобладаващата част от българските домакинства. На практика, разходите за поддържане на жилище, за отопление, осветление, вода достигат годишен ръст от 4.8%, разходите за услуги за образование и автомобилните бензини и горива се отчита ръст съответно от 2% и 4.2%.Темповете разгледани в динамика за последните 10 години отчитат нарастване на издръжката на живота с 38.8% (при база септември 2007 г.). През този период в номинално изражение общата стойност за 4-членно домакинство се увеличава с около 643 лв.
супермаркет,храни
Обобщените резултати показват, че София е град с по-висока издръжка за живота от средната за страната, вследствие от по-високия стандарт. Необходимите средства за издръжка на живота за 4-членно домакинство в София-столица са 3 003,32 лв. Средно на 1 лице от този тип домакинство, издръжката на живота е в размер от 750,83 лв. и надхвърля средните за страната стойности с 30.5%. По-високият размер се дължи на по-различната структура на потребление (наеми, транспорт, отопление, услуги).
пари
От изводите става ясно, че около 75% от домакинствата в страната живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живота. Тези домакинствата са принудени да се самоограничават в разходите, след като доходите им изостават от необходимите средства за издръжка на живота. Устойчиво се запазва и високият относителен дял на бедните лица, от което следва, че разпределението на доходите от труд в страната е неравномерно и индикира висока степен на социални неравенства. Освен това, тези различия се задълбочат между различните регионите в страната. Като цяло, може да се обобщи, че доходите от труд нарастват, но не следва чувствително подобряване на благосъстоянието на работещите българи.


Share Follow

Leave A Reply