БВП нараства с 3.9% през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.През третото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 26 990 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 13 800 млн., като на човек от населението се падат 1 948 евро. Това се съобщава в доклад на Националния статистически институт.2

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2017 г. възлиза на 23 288 млн. лв. по текущи цени. През третото тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.6 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 7.3%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до 28.5%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 64.2% при 63.2% през съответния период на предходната година.1

През третото тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 4.0%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя основно от регистрирания растеж при: Финансови и застрахователни дейности – 6.1%, Операции с недвижими имоти – 6.0%, Строителство – 5.2%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 3.9%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 3.5%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – 3.4%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 3.0%, Култура, спорт и развлечения; други дейности – 0.4%.3

По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното потребление на домакинствата – с ръст от 4.9%, индивидуалното потребление на нетърговските организации, обслужващи домакинствата – с 6.7%, и бруто образуването на основен капитал – с ръст от 4.3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 4.1%, а вносът на стоки и услуги – с 5.1%.


Share Follow

Leave A Reply