Правителството определи Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за правоприемник на активите, пасивите, архива, информационния ресурс, правата и задълженията на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, съответното звено от Сметната палата и дирекцията в Държавната агенция „Национална сигурност“, изпълнявали функции по отменения антикорупционен закон. Това съобщи пресслужбата на кабинета.

С постановление, прието днес, кабинетът е уредил отношенията по предаване на активите и уреждане на трудовите и служебните правоотношения на служителите във връзка с новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. министерски съвет

Правителството е одобрило и допълнителни разходи за работата на новосформираното антикорупционно звено, които възлизат на 14 млн. лева. Средствата ще се използват за финансиране на дейностите на КПКОНПИ и ще допринесат за осъществяване на основните правомощия на Комисията. Те се осигуряват за сметка на предвидените в централния бюджет и на преструктуриране на разходите на ведомствата, чиито звена се вливат в КПКОНПИ.


Share Follow

Leave A Reply