Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 28 и 29 май в Брюксел, съобщиха от правителствената информационна служба.

В рамките на „проверката“ на конкурентоспособността в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ Комисията ще направи презентация за връзките между единния пазар и индустрията от гледна точка на веригите на стойността, след което министрите ще обменят мнения по темата. Съветът ще обсъди предложението за Регламент за взаимното признаване на стоки с цел постигането на общ подход и започването на преговори с Европейския парламент. Предложеният от Българското председателство вариант е добре балансиран, като отчита във възможно най-голяма степен изразените мнения и различните интереси на държавите членки по повдигнатите въпроси.ндк, председателство

В частта „Космическо пространство“ ще се проведе дискусия за бъдещето на европейската космическа политика. България определя като приоритетен фокуса върху синергията между европейските космически програми, като това би довело до засилване развитието на отделните услуги и разширяване на кръга от потребители, използващи данни от космоса. В частта „Научни изследвания“ Съветът ще приеме заключения за ускоряване на разпространението на знания в Европейския съюз, както и относно Европейския облак за отворена наука. Българското председателство ще представи доклад за напредъка по предложението за Регламент за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии.

Одобрена беше и българската позиция за заседанието на Съвета ЕКОФИН на 25 май в Брюксел. Очаква се постигането на общ подход по четири от точките от дневния ред: пакета за намаляване на рисковете в банковия сектор, мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, общия механизъм за обратно начисляване на ДДС и ДДС за електронните публикации. Предвижда се също така министрите да приемат заключения относно задълбочените прегледи за 2018 г. и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки и заключения относно доклада за застаряването за 2018 г.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Правителството се запозна също с доклад за резултатите от заседанието на Съвета по земеделие и рибарство, проведено на 16 април в Люксембург. На него министрите обсъдиха представеното от Европейската комисия предложение за директива относно нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни. Целта на предложението е да създаде минимална регулация на европейско ниво, а държавите членки да имат свобода да приемат по-строги мерки на национално ниво. Държавите членки се обединиха около необходимостта от приемане на директивата в рамките на настоящия законодателен мандат на Европейския парламент.

Също така Комисията представи информация за постигнатия напредък по изпълнението на заключенията на Съвета от юни 2016 г. относно загубата и разхищението на храни. По време на дебата министрите потвърдиха своята ангажираност за намаляване наполовина на разхищението на храните до 2030 г.


Share Follow

Leave A Reply