Предложение за промяна на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) предвижда да се въведе нов вид месечна помощ за деца с един или двама починали родители. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на труда и социалната политика. Прогнозният брой на децата, които ще бъдат подкрепени чрез новата месечна помощ е около 8000. Законопроектът отговаря на потребността за специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството, пише в мотивите на законопроекта, предложен от правителството.

Новата месечна помощ е насочена само към децата, които нямат право на наследствена пенсия, тъй като те не могат да получават такава само поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия родител. Помощта цели гарантиране на равен достъп до финансова помощ за всички деца без право на наследствена пенсия. Като вид семейна помощ, новата месечна помощ ще отговаря и на условията и принципите, на които се основава семейното подпомагане.

снимка: iStock

снимка: iStock

През декември 2017 г. за 11505 деца с един жив родител са били изплатени месечни семейни помощи. От тях 1230 деца са без пенсия, докато останалите 10275 деца получават пенсия. По данни на Националния осигурителен институт към 31 декември миналата година 22099 деца до 20-годишна възраст получават наследствени пенсии, а 2693 деца до 20-годишна възраст получават персонални пенсии. По данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението към 23 февруари тази година общият брой на децата до 20-годишна възраст с един жив родител е 29 992, а 664 са с двама починали родители.

Месечната помощ ще се предоставя до навършване на 18-годишна възраст, а ако детето учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Ако детето е завършило средното си образование преди навършване на 18-годишна възраст, помощта ще продължи да се предоставя до навършването й. Помощта ще се предоставя без доходен тест.фондация За Нашите Деца

Размерът на месечната помощ ще се определя ежегодно със закона за държавния бюджет, като не може да бъде по-малък от предходната година. Помощта ще се предоставя само в пари. Новата месечна помощ ще може да се получава заедно и с останалите видове помощи по ЗСПД, но няма да може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване. Отпуснатите до 31 декември 2018 г. персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще продължават да се изплащат в размерите, определени към тази дата по досегашния ред. Персоналната пенсия на дете, за което е отпусната новата месечна помощ по Закона за семейни помощи за деца, ще се прекратява от датата на отпускането на помощта. Предлага се законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2019 г. с цел необходимите допълнителни финансови средства да бъдат осигурени в закона за държавния бюджет.


Share Follow

Leave A Reply