ИА “Главна инспекция по труда” се включва в кампанията на Националната агенция за приходите за контрол на строителните обекти. Секторът е рисков както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и при изпълнението на трудовите правоотношения. За това сочат резултатите от контролната дейност. Показателно е, че една пета от всички актове за установени нарушения са издадени именно в строителния сектор – 1627 от общо 8036.

Инспекцията по труда предвижда въвеждане на специална мярка за контрол при извършване на строително-монтажни работи, а НАП ще предостави на ИА ГИТ и допълнителна информация от своите ресурси, като брой наети лица, платени данъци и осигуровки и др.строителство

От началото на годината Инспекцията по труда е извършила 4140 проверки на строителни обекти от общо 32 881, при които са установени 19 850 нарушения. От тях 1426 са свързани с трудовите правоотношения, 440 – с полагането на труд без сключен писмен трудов договор, а 13 020 засягат безопасността при работа. По отношение на последните най-често се нарушават разпоредбите, свързани с цялостната организация на дейността – 8303 бр., и с безопасността на работното оборудване – 2983 бр. Установени са необезопасени отвори, скелета и други, които пряко застрашават работещите.

 


Share Follow

Leave A Reply