Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова участва в среща на Триото във Виена, заедно с ресорните представители от правителствата на Естония и Австрия.
Срещата, организирана от федералния министър по европейски въпроси, изкуство, култура и медии г-н Гернот Блумел, се проведе по инициатива на министър Лиляна Павлова, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Целта на срещата е обобщение на напредъка по изпълнението на Трио програмата през изминаващите 18 месеца и постиженията на всяко едно председателство в контекста на неговите национални приоритети.
„Приемствеността в работата на трите председателства по повечето политики и законодателни досиета беше от ключово значение при изпълнението на програмата. Анализът ни показва, че са постигнати резултати във всяка една сфера“, каза министър Лиляна Павлова след срещата. Тя припомни, че Естонското председателство положи основите за приключване на Единния цифров пазар, а темата дигитална Европа остана стратегически приоритет и за Българското председателство, което постигна напредък по 9 от 13-те законодателни инициативи. Австрийско председателство продължи темпа на работа и остана отдадено на преговорите за следващата Многогодишна финансова рамка и ориентирано към нуждите на гражданите. българско председателство на Съвета на ЕС

„По време на срещата се съгласихме, че няколко теми се оказаха по-комплексни и търсенето на ефективни и общоприемливи за всички държави членки решения ще продължи и по време на следващото председателство“, допълни министър Павлова. На срещата днес присъства и държавният секретар по европейски въпроси на Румъния с оглед осигуряване на приемственост със следващото Трио председателски държави, което започва от Румъния на 1 януари 2019 година. Председателското Трио Естония-България-Австрия приключва на 31 декември 2018 г.

На 23 юни 2017 г. трите държави членки приеха програма, която беше изградена на основата на пет основни приоритета: Съюз за работни места, растеж и конкурентоспосбност; Съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани; Към Енергиен съюз, насочен към политика в областта на климата; Съюз на свобода, сигурност и правосъдие и Съюзът, като мощен фактор на световната сцена.


Share Follow

Leave A Reply