Пленумът на ВСС утвърди бюджета на съдебната власт за 2019 г. Заложените приходи са в размер на 116 млн. лв. Това съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет. Разходите възлизат на 704 317 000 лв. и включват текущи и капиталови разходи, както и резерв за непредвидени и неотложни разходи.

бюджет 2019

Утвърденият бюджет на съдебната власт е с 65 млн. лв. по-малко от първоначално предложения от ВСС проект на бюджета за 2019 г. Пленумът на ВСС утвърди и бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., които ще бъдат представени в Министерския съвет, Сметната палата и Министерство на финансите.

снимка: aimhirecc.com

снимка: aimhirecc.com

В отделни приложения са посочени заложените суми по бюджетите на органи на съдебната власт за календарната година във връзка с обезщетения по КТ и ЗСВ, заложени средства за заплати, осигурителни вноски и облекло по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. за младши съдии, чието обучение приключва на 01 юли 2019 г., заложени средства за разкрити щатни бройки за длъжност „Връзки с обществеността“ и заложени средства във връзка с решения на Пленума на ВСС и комисия „Бюджет и финанси“.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Със Закона за държавния бюджет за 2019 г. по бюджета на съдебната власт са утвърдени 26 370 00 лв. за капиталови разходи и 600 000 лв. като резерв за непредвидени и неотложни разходи, които след решение на Пленума на ВСС може да се разходват за аварийни текущи ремонти през годината. В бюджета са обезпечени необходимите средства за 10% увеличение на индивидуалните работни заплати на магистратите и съдебните служители.

снимка: economic.bg

снимка: economic.bg

Предвидени са средства по бюджетите на съответните съдилища за средства за работни заплати на 22 щ. бр. длъжност „Връзки с обществеността“, както и средства за неразпределен резерв за работни заплати и осигурителни вноски в размер на 316 008 лв. за 6 месеца на 10 магистрати – съдии по конкурси, които предстои да встъпят в длъжност през 2019 г. Заложени са и средства, като неразпределен резерв по чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ за допълнително възнаграждение, в размер на едно основно възнаграждение, също както и средства, като неразпределен резерв в размер по 50 000 лв. за нуждите на Съдийска и Прокурорска колегия, с цел осигуряване на средства във връзка с чл. 303, ал. 3 и 304 от Закона за съдебната власт.

всс висш съдебен съвет
Неусвоените целево отпуснати средства през 2018 г. за основни ремонти са в размер на 4 321 729 лв. Освен неусвоените средства през 2018 г., след предложения от комисия „Управление на собствеността“, по бюджета за 2019 г. е предложено да бъдат утвърдени 13 000 000 лв. за основни ремонти. В 10-дневен срок от утвърждаването от Пленума на ВСС на бюджетите на второстепенните разпоредители по бюджета на съдебната власт, те трябва да публикуват на интернет страниците си утвърдените им бюджети, съобразно чл. 56, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.


Share Follow

Leave A Reply