От днес човечеството изчерпва запасите си от природни ресурси до края на годината, посочват в прессъобщение от WWF България /Световния фонд за дивата природа/.

Земя, планета, космос, изглед, гледка
Тази година Денят на екологичния дълг се пада на 29 юли. Според доклад на Световната мрежа за екологичен отпечатък за по-малко от седем месеца от началото на 2019 г. човечеството е изразходвало „бюджета си“ от природни ресурси, които планетата е способна да възстанови в рамките на една година. Така всички ние започваме живот на „екологичен кредит“, т.е. това, което консумираме след тази дата не е произведено по устойчив начин, защото планетата не е в състояние да възстанови ресурсите с бързината, с които ги изразходваме.

снимка: hqwallpapersgalaxy

снимка: hqwallpapersgalaxy

Денят на екологичния дълг настъпва все по-рано всяка година, което означава, че хората ускоряват степента си на експлоатация на природата, черпейки все повече храна, вода, дървен материал, въздух и суровини за енергия. За последните 20 години този ден се е изместил с повече от два месеца напред, а днешната дата е най-ранната откакто се води статистика. Изследването мери отпечатъка на човечеството върху планетата. То показва, че поддържаме този дефицит не само с изчерпване на запасите от ресурси чрез свръхулов и изсичане на горите, но и чрез натрупване на отпадъци, като например въглероден диоксид в атмосферата, който екосистемите не могат да абсорбират.
Днес въглеродните емисии от изгарянето на изкопаеми горива представляват 60 процента от екологичния отпечатък на човечеството. Те стоят в основата на климатичната криза, водеща до горещи вълни, тежки суши, горски пожари, наводнения и урагани, които принуждават много хора да мигрират, търсейки спасение в други градове и страни. В тази връзка повече от 80 000 души вече са подписали петиции до политиците в ЕС и САЩ, настоявайки управлението на биологичните ресурси да бъде поставено в центъра на процеса на вземане на решения.

снимка: meteotv.bg

снимка: meteotv.bg

„България е единствената държава в ЕС, която иска да намали дела на ВЕИ в производството на електричество с 3 процента до 2030 година. Също така липсва и сериозна политическа амбиция по отношение на енергийната ефективност, въпреки че българската икономика е една от най-енергоемките в Европейския съюз – почти четири пъти над средните нива за Европа“, е коментирал Георги Стефанов, ръководител практика „Климат и Енергия“ към WWF, цитиран в съобщението. Изследване показва, че ако успяваме да забавим Деня на екологичния дълг само с пет дни всяка година, човечеството ще заживее в хармония с природните ресурси до средата на века. А ако постигнем ограничаване на въглеродните емисии с 50 процента, това би изместило датата на деня с цели 93 дни назад.


Share Follow

Leave A Reply