Съдия Теодора Георгиева е българският представител в Европейската прокуратура. Европейският съвет назначи представителите от 22-те държави-членки, които ще участват в Европейската прокуратура, предаде БНТ.

Прокурорите, заедно с европейския главен прокурор, ще осъществяват надзор на разследванията и действията по повдигане и поддържане на обвинение и ще образуват колегията на Европейската прокуратура.

Европейските прокурори се назначават с мандат от шест години, който не подлежи на подновяване. В края на този период Съветът може да реши да удължи мандата най-много с три години.

Както е предвидено в преходните правила за първия мандат след създаването на Европейската прокуратура, европейските прокурори от една трета от държавите членки, определени чрез теглене на жребий, ще имат мандат от три години без право на подновяване. Такъв е случаят с прокурорите от Гърция, Испания, Италия, Кипър, Литва, Нидерландия, Австрия и Португалия.

Всяка държава членка номинира кандидатите за длъжността европейски прокурор. Кандидатите трябва да са активни членове на прокуратурата или съдебната система на съответната държава членка, чиято независимост не подлежи на съмнение, и да притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система в съответните държави членки. Те трябва да притежават необходимия практически опит в областта на националните правни системи, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Комисията за подбор изготви мотивираните становища и класирането за всеки от номинираните кандидати, които отговарят на условията. След получаване на мотивираните становища Съветът избра и назначи един от кандидатите за европейски прокурор за всяка от участващите държави членки.

снимка: europa.eu

Европейската прокуратура ще бъде независим орган на ЕС, който ще отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза (напр. измами, корупция, трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро). В това отношение Европейската прокуратура ще провежда разследвания и наказателно преследване и ще упражнява функциите на прокурор в компетентните съдилища на държавите членки.

През 2019 г. Съветът и Европейският парламент назначиха Лаура Кодруца Кьовеши за първи европейски главен прокурор.

Понастоящем в Европейската прокуратура участват 22 държави членки (Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания).

Очаква се Европейската прокуратура да започне работа в края на 2020 г. Седалището ѝ ще бъде в Люксембург.


Share Follow

Leave A Reply