Повече права да имат непълнолетните участници в наказателния кодекс искат от Министерството на правосъдието. С предимство да се разглеждат делата, по които обвиняемият е непълнолетен от съдии, притежаващи специална подготовка в сферата на правата на детето и при закрити врати, освен ако непълнолетният не поиска публично разглеждане. Това предвиждат част от промените на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), публикувани за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието днес. С проектозакона се въвеждат две евродирективи за процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми.

Снимка: Shutterstock

Предлага се задължително изготвяне на личностна характеристика на непълнолетния обвиняем, за да се установят неговите специфични потребности по отношение на организацията на защитата, продължаване на образованието, обучение и ефективното реинтегриране в обществото. Предвидени са редица допълнителни права, а именно: родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за непълнолетния обвиняем, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес; да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него.

снимка: Getty Images

Когато информацията е в интерес на малолетния нарушител на закона и нейното предоставяне няма да затрудни наказателното производство, той може да бъде придружаван и за него да бъде давана информация и при разследването на досъдебното производство. Малолетните и непълнолетни нарушители на закона имат право на медицински преглед при задържане; установяване на личностните му особености, както и да получи защита на правото на личен и семеен живот чрез ограничаване на разпространяването на информация. Регламентира се задължението да се правят звукозапис и видеозапис при разпит на непълнолетен, задържан или обвинен за престъпление, за което се предвижда не по-малко от 10 г. лишаване от свобода или друго по-тежко наказание.

Изключения от това правило ще са допустими само ако на разпита са присъствали родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист. Намаляват сроковете при задържане на непълнолетен. Явяването му пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 ч. за довеждането му. С промените се разширява списъкът с процесуални права на пострадалите и се ограничава възможността за провеждането на повторения или допълнителния им разпит като свидетели.

Създава се нова уредба за „свидетел със специфични нужди от защита“. Тя предвижда разпитът на такъв свидетел да се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция. Според промените, ако не затруднява наказателното производство, разпитът е добре да става в подходящо помещение, в присъствието на педагог или психолог и от един и същи разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. При домашно насилие или на престъпление против половата неприкосновеност разпитът може да се става от следовател от същия пол, ако пострадалият иска това.

В законопроекта се предлагат промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Създава се изцяло нова глава, която да урежда процедурата за извършване на индивидуална оценка на пострадалите. Тя следва да бъде извършена веднага след подаването на сигнала за извършеното престъпление. Процедурата да е обективна, да съобрази вида и характера на престъплението и обстоятелствата, свързани с него, както и степента на вредите, възрастта, интелектуалното развитие, емоционалната и социалната зрялост, образованието на пострадалия, както и други негови личностни особености. Предоставя се възможност близките на пострадалия да получат обезщетение.


Share Follow

Leave A Reply