До 1 януари 2023 г. Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез използваните от тях платформи, прие парламентът. Депутатите гласуваха окончателно, на второ четене, промени в Закона за обществените поръчки. До 1 януари 2023 г. документите по процедури за сключване на рамкови споразумения, както и за възлаганите въз основа на тях поръчки се обособяват в отделни електронни преписки в платформите на централните органи за покупки.

снимка: БГНЕС

С гласуваните промени възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение, което съдържа информация за изпълнението, прекратяването, развалянето или недействителността на договора за обществена поръчка. Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата и при планиране, подбор на кандидати или участници, оценяване на офертите, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи, съобразно възможностите, които тя предоставя. Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката, записа НС. Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и лицата, вписани в квалификационната система, като им се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.

снимка: БГНЕС

Депутатите предвидиха, когато при откриване на процедурата не е осигурено финансиране, възложителят да посочва това обстоятелство в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес. В този случай възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичането на тримесечен срок от сключването му.


Share Follow

Leave A Reply