Министерството на енергетиката стартира конкурсни процедури за избор на членове на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и на Управителния съвет на ДП „Радиоактивни отпадъци“. Сред изискванията от Закона за публичните предприятия са кандидатите да имат висше образование, най-малко пет години професионален опит, да не са обявявани в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

снимка: Sofia Photo Agency

Не се разрешава кандидатстването на лица, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори. Конкурсите ще се проведат в три етапа – проверка на допустимостта на кандидатите, представяне на писмена концепция за развитие на фирмата и устно интервю с допуснатите кандидати. С конкурсните процедури ще бъдат определени петима членове на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД – трима представители на държавата и двама независими, както и трима членове на Управителния съвет на ДПРАО – двама представители на държавата и един независим. Поканите са публикувани на сайта на Министерството на енергетиката, „Български енергиен холдинг“ ЕАД и ДП „Радиоактивни отпадъци“.


Share Follow

Leave A Reply