Отпадна забраната лице, което е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество, да не може да бъде вписано като адвокат. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата. Те предвиждат още адвокатско дружество да може да се образува от един или повече адвокати, както и адвокати от Европейския съюз, трайно установени на територията на България или временно упражняващи професията.

Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да влиза в съдебното заседание, облечен с тога, изискванията за която се определят с решение на Висшия адвокатски съвет, или по друг начин, съответстващ на авторитета на професията, записаха депутатите. Адвокатското дружество се вписва от адвокатския съвет в регистър с решение въз основа на заявление, подписано от всички адвокати, сключили учредителния договор, или от адвоката, образувал едноличното адвокатско дружество. Към заявлението за вписване се прилага учредителният договор или учредителният акт. Адвокатът, образувал еднолично адвокатско дружество, решава еднолично всички въпроси от компетентността на общото събрание, за което съставя протокол в писмена форма.


Share Follow

Leave A Reply