По повод активизирането на търсенето на работна сила Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обръща внимание, че несигурността на пазара на труда, предизвикана от продължаващата епидемична обстановка, повишава риска от злоупотреби с трудовите права. Правата и на работещите, и на работодателите се гарантират в най-пълна степен само ако са договорени писмено в трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, припомнят от ГИТ. Преди реално да започнат да полагат труд на работните си места, наетите трябва да получат задължително екземпляр от сключен трудов договор, подписан и от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП, и длъжностна характеристика. Липсата на регистрация на договора дава възможност на работодателя да не внася дължимите данъци и осигурителни вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права. С издаден от НАП персонален идентификационен код всеки може да провери дали трудовият му договор е регистриран.

снимка: БГНЕС

Работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв. и възможностите му за участие в обществени поръчки е ограничено за срок от 3 години. Той няма право да допуска до работното място работник преди да е регистрирал в НАП трудовия договор с него. Ако желае да провери уменията им, работодателят може да сключи с наетите договор с клауза за срок на изпитване, в рамките на който трудовото правоотношение може да бъде прекратено без предизвестие и без обезщетение освен за неизползван платен годишен отпуск. Според Кодекса на труда срокът на изпитване може да бъде до 6 месеца. Ако изрично не е уговорено друго, то от него могат да се възползват и двете страни. Ако срокът на изпитване е уговорен в полза на едната страна, то другата дължи предизвестие при напускане. Ако не е уговорено друго, за постоянен трудов договор срокът на предизвестието е един месец, а за срочен трудов договор – 3 месеца, но не повече от изтичането на срока му.

снимка: БГНЕС

За да бъдат защитени в най-пълна степен правата им, работниците и служителите следва да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно и да подават сигнали, докато още са на работните си места и може да бъде установено безспорно, че полагат труд. Честа практика е в Инспекцията по труда да постъпват сигнали от работници, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени. В тези случаи контролните органи на Инспекцията по труда не могат да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудовото правоотношение. Друга практика е при прекратяване на трудовото правоотношение да не се изплаща част от възнаграждението. В тези случаи Инспекцията по труда няма правомощия да залъжи работодателя да ги изплати. На сайта на ИА ГИТ в рубриката „Административно обслужване“ е публикувана подробна информация за начина на подаване на сигнали, като контролът е по-ефективен, ако те се подават, докато работещите могат да бъдат установени да полагат труд. При несъгласие с начина на упражняване на контрола от инспекторите по труда или при данни за корупционни практики и работодатели, и работещи могат да подадат сигнал в ГИТ. ИА ГИТ гарантира нулева толерантност към корупцията, доказателство за което е, че без да е задължена по закон, в Агенцията е създаден отдел „Контрол на инспекционната дейност“, изпълняващ функциите на вътрешен одит. Повече информация за подаване на сигнали за корупция може да бъде получена на интернет страницата на Инспекцията по труда, в рубриката „Антикорупция“, се посочва в съобщението.


Share Follow

Leave A Reply