„За изплатените в аванс суми по договори с контрагенти са представени необходимите застраховки и банкови гаранции, с които се гарантира възстановяването на направените авансови плащания при неизпълнение“. Това заявиха от „Автомагистрали“ ЕАД във връзка с тиражирана в медиите информация. От държавната компания заявиха, че тя категорично не отговаря на истината.

Според министъра на регионалното развитие и благоустройство Виолета Комитова „Автомагистрали” са превели на 25 фирми авансово 188 млн. лева.
„Застрахователните компании, с които дружеството работи, притежават валидни лицензи за сключване на Застраховки „Гаранции“, включващи следните рискове: преки гаранции и косвени гаранции, в това число и Застраховка „Гаранция за възстановяване на авансово плащане“ и Застраховка „Гаранция за изпълнение“, което е видно от решения, издадени от Комисията за финансов надзор (КФН)“, сочат от „Автомагистрали”.


В направените застрахователни полици и банкови гаранции ясно и недвусмислено е посочено, че въпросните застрахователни дружества и банки се задължават безусловно и неотменимо да заплатят при първо писмено поискване от страна на „Автомагистрали“ ЕАД всяка сума или суми до максималния общ размер на застраховката или гаранция. Изплатените авансови средства са предоставени по сключените договори с цел гарантиране на доставките на необходимото количество материали и осигуряване на необходимата техника и механизация за изпълнение на възложените обекти, както и за постигане на най-добри финансови условия.


Share Follow

Leave A Reply