Министерството на младежта и спорта прави вътрешен одит на Българския спортен тотализатор за периода от 2016 до първото тримесечие на 2021 г. Предприятието вече е проверено от Държавната финансова инспекция и от Сметната палата. „Размерът на вноските за спорт към ММС, съгласно Закона за хазарта, е значително по-висок от оставащата печалба, след отчислението за данъци. В резултат на това предприятието отчита загуби. За 2019 те са над 27 милиона. Това води до намаление на собствения капитал на предприятието”, обясни спортният министър Андрей Кузманов.

снимка: БГНЕСОчаква се докладът за 2020 г. да излезе през септември. „Съществен е размерът на задълженията към участниците в хазартните игри в размер над 39 милиона лева”, обясни Кузманов  „Прави впечатление стойността на сключените договори за осигуряване на телевизионно предаване, както и на договорите за реклама. Видно е от докладите на Сметната палата, а и там се поставят въпросите, доколко са били изгодни за предприятието тези договори. Това е констатация и на Сметната палата. Проверката продължава, изискана е информация за стойностите на сключените договори”, обясни още министърът.

„Освен това в тотото е разработена и внедрена компютърна система за продажби на хазартни продукти, която обаче не функционира. Това буди въпрос доколко е било ефективно разработването й”, каза министърът. „Вниманието на участниците не е насочено към основното предназначение на играта – да се набират средства за физическо възпитание и спорт беше другата критика на министъра. „Правят впечатление завишените разходи за външни услуги. Същевременно тотализаторът разполага с достатъчно персонал”, обясни спортният министър. „Относно закона „Магнитски”, който пряко касае тотото, първо ще ви въведа. На 7.10.2011 г. тотото обявява открита процедура по ЗОП, с предмет – разработване и внедряване на информационни и комуникационни системи за приемане на залози в реално време. Тя включва цялостно хардуерно и софтуерно оборудване за 2 центъра за данни и 1700 терминални устройства. За изпълнител е избран консорциум „Галоа”, обясни още министърът. Сключен е договор за над 14 милиона лева. „В този консорциум участват фирмите „Декарт” и Ай Си Ес”, обясни министърът. По думите му същата фирма е спечелила още поръчки от министерството. „Днес фирма „Декарт” е на 9 място в Закона „Магнитски”, обясни още спортният министър.


Share Follow

Leave A Reply