Във връзка с направено изказване в предаването на БНТ Бизнес.БГ на служебният министър на финансите Асен Василев, от „Автомагистрали“ ЕАД трябва да направим следното уточнение: нарочната сметка в БНБ, чрез която средствата за изграждането на автомагистрала „Хемус“ бяха гарантирани, не е на името на дружеството и то не може да разполага директно със средствата в нея. Сметката е на името на МРРБ. Още на 7 юни 2021 г. на страницата на „Автомагистрали“ ЕАД публикувахме информация за това как дружеството получава пари от Възложителя (Агенция „Пътна инфраструктура“) по договорите „ин хаус“, но сега ще припомним 5-те етапа за да избегнем подобни спекулации да се повтарят:

снимка: БГНЕС

Етап 1 – Изготвяне на сертификат, съгласуван със строителния надзор на обекта с приложени измервателни протоколи

Етап 2 – След съгласуването на сертификатите със строителния надзор, същите се съгласуват с проектанта, окомплектоват се  и се представят на Възложителя (АПИ)

Етап 3 – На база проверени и одобрени сертификати от Възложителя (АПИ), „Автомагистрали“ ЕАД издава фактура, която заедно с одобрения сертификат АПИ предоставя на МРРБ за процедиране на плащане

Етап 4 – От всеки сертификат се приспада пропорционално получения аванс 

Етап 5 – Окончателното плащане в размер на 10% се изплаща след въвеждане на обекта в експлоатация (получаване на Акт Образец№16)

снимка: АПИ

А в отговор на това, че дружеството е разплатило близо 70% от дейностите, а са извършени едва 15-16%, отново ще трябва да припомним информация, разпространена на 24 юни 2021 г., а именно, че близо 80 000 000 лева е реализираната към този момент икономия от фиксирането на цените на материалите за участъци 4, 5 и 6 ма автомагистрала „Хемус“ към стойностите им в периода на плащане на авансите. Това мениджърско решение на ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД гарантира следното:

• Финансово обезпечаване на изпълнението на автомагистрала „Хемус“ със замразяване на единичните цени, което води до независимост от инфлацията в държавен и световен мащаб.

• С платените аванси, цените за „Автомагистрали“ ЕАД са фиксирани към доставчиците и не подлежат на индексация;

• Производство на количества основни материали, което е задължително предвид огромните обеми за обезпечаване на изпълнението на участъците в срок и гарантира ритмичните им доставки;

• Магистралата минава по изцяло ново трасе, което води до акумулиране на значителни първоначални разходи по организация, мобилизация, изграждане на приобектови селища и сериозна мрежа от временни пътища;

• Изграждане на производствени полигони, площадки, асфалтови бази, бетонови възли и др. Отчуждаването на терени за изграждане на трасетата са в компетенциите на администрацията на МРРБ и АПИ. Разрешенията за строеж се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 


Share Follow

Leave A Reply