Всички висши училища да представят условията си за прием през 2022 г. до края на октомври т.г. Това включва приемането на оценките от държавните зрелостни изпити и начините за балообразуване за отделните специалности при кандидатстването за академичната 2022-2023 г. Това изисква Министерството на образованието и науката (МОН) с писмо до университетите. Целта е да бъдат информирани своевременно родителите и учениците, които през следващата година ще бъдат в първия випуск, завършил средното си образование по новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

снимка: БГНЕС

МОН е създало условия за всеки, успешно завършил XII клас, да кандидатства за продължаване на образованието си във висше училище без ограничение. Като балообразуващи по преценка на съответното висше училище могат да се включат с различни коефициенти една или няколко от следните оценки:
• от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература;
• от ДЗИ върху профилирана подготовка в XI и XII клас (за лицата, които са изучавали съответния учебен предмет като профилиращ);
• от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани само в първи гимназиален етап (за лицата, които не са изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
• от ДЗИ върху общообразователна подготовка по предмети, изучавани в XI и в XII клас (за лицата, които не са изучавали съответния предмет като профилиращ, но са положили по свое желание допълнителен ДЗИ след ХII клас);
• от зрелостни изпити върху общообразователна подготовка, положени преди 2022 г.;
• включени в дипломата за средно образование след XII клас (в случаите, когато съответният предмет е изучаван като профилиращ, но не е положен ДЗИ по този предмет);
• включени в удостоверението за завършен първи гимназиален етап след Х клас (което ще е приложено към дипломата за средно образование, но резултатите от него няма да участват при изчисляване на общия успех в нея).

снимки: БГНЕС

Най-много въпроси постъпват в МОН във връзка с приема в медицински специалности. Във връзка с това на 27 юли т.г. министър Николай Денков се срещна с ръководствата на университетите с обучение по тези специалности. В свое становище до МОН седемте висши училища предлагат варианти за промяна в балообразуването при кандидатстване за медицински специалности. Те предполагат изменение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. Предложенията на университетите ще бъдат обсъдени с Министерството на здравеопазването, което е съавтор на наредбата заедно с МОН.

За всичко това МОН информира омбудсмана на Републиката доц. Диана Ковачева, която беше сигнализирала министерството за проблеми, свързани с кандидатстването във висши училища на учениците, които завършват средно образование през 2022 г. по реда и условията на ЗПУО.


Share Follow

Leave A Reply