От кметството съобщиха, че всички годишни финансови отчети на Столична община са проверени от Сметната палата, както и че са предоставени всички документи, които са поискали от МВР.

Всички приходи от такса битови отпадъци, събирани от Столична община за съответната година се използват за дейностите по сметосъбиране, обезвреждане на отпадъци и поддържане на чистота в териториите за обществено ползване на Столичната община. За това всяка година Столичният общински съвет приема план-сметка за дейностите по чистота, която съдържа прогнозни разходи на база прогнозни приходи пред календарната година, за която се определя и размера на таксата. Това заявиха от Столичната община по повод на това, че националната полиция започва проверка.

Недоборите са приходи за минали години, които не са внесени от задължените лица в периода, който са начислени. В този случай дейностите по изпълнение на План-сметката за тези минали години са били дофинансирани с други собствени приходи на общината. Събирането на тези вземания в следващи бюджетни години възстановява изразходваните собствени средтва и не би следвало да се счита за целеви приход за годината, в която постъпва. Въпреки това, Столична община насочва приходите от недобори отново към дейности по екология и озеленяване. Това съобщиха още от Столичната Община.

 

 

 


Share Follow

Leave A Reply