Заместникът на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов е предложен за втори мандат като директор на Националната следствена служба (НСлС). Изборът става по предложение на не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия, както и по предложение на главния прокурор или министъра на правосъдието с мнозинство не по-малко от осем гласа от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. На същото основание е подписано предложение от главния прокурор Иван Гешев и от двама от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Светлана Бошнакова и Йордан Стоев.

Борислав Сарафов има над 26-годишен юридически стаж в съдебната система като целият му професионален път е бил в прокуратурата и следствието, където е преминал през всички нива. Сарафов започва професионалното си развитие през 1996 г. като следовател в Окръжна следствена служба, София. През 2001 година става заместник районен прокурор в Районна прокуратура, гр. Сливница, а през 2001 година е назначен за прокурор в Окръжна прокуратура-София. От 2007 година е прокурор в отдел „Противодействие на организираната престъпност“ във Върховна касационна прокуратура. През 2011 година е назначен от Висшия съдебен съвет за първия административен ръководител на новосъздадената Апелативна специализирана прокуратура. Заема тази длъжност до 2013 година, когато става заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура. От 18 декември 2017 г. е директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.

Борислав Сарафов притежава безспорни професионални и нравствени качества, посочват авторите на предложението, като отбелязват в мотивите си още: „Сарафов има богат и дългогодишен управленски опит като административен ръководител. Това е безспорна гаранция за неговите административни и ръководни умения. С организационните си способности и умения, проявени като административен ръководител, е показал, че може отлично да анализира състоянието, проблемите и нуждите на Националната следствена служба.

Отчитайки значителния напредък и развитие на НСлС в последните пет години както в организационно отношение, така и в постигнатите резултати по конкретни досъдебни производства и изпълнение на молби за правна помощ, считаме, че Борислав Сарафов е реализирал един изключително успешен мандат като директор на НСлС.“

В подкрепа на номинацията на Борислав Сарафов за втори мандат като директор на НСлС се изтъква, че освен показаните високи административни и организационни качества кандидатът има записани в професионалната си биография постигнати успехи в работата по конкретни наказателни дела с особено висока фактическа и правна сложност. В тази връзка през 2011 г. е удостоен с награда от директора на ФБР с почетна грамота за ефективна работа срещу организираната престъпност като ръководител на съвместни екипи за разследване, а през настоящата година е награден от офиса на ФБР в щата Флорида за успешната съвместна работа между НСлС и ФБР по разследване на международна престъпна мрежа, извършвала закононарушения в интернет.

Борислав Сарафов е награждаван многократно за постигнати професионални успехи от последните трима главни прокурори на България. През декември 2020 г. директорът на НСлС е поощрен от главния прокурор Иван Гешев със „Служебна благодарност“ и „Награден нож“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения при осъществяване на административното и организационно ръководство на следователите и служителите в НСлС.

Кандидатът за втори мандат – директор на НСлС, е повишавал професионалната си квалификация чрез множество обучения и специализации в България, Испания, Великобритания и САЩ.


Share Follow

Leave A Reply