Актуализация на размера на пенсиите влиза в сила от днес – 1 октомври. Това става факт след актуализацията на държавния бюджет през юли.

снимка: БГНЕС

От 1 октомври ще бъдат преизчислени пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2021 г. За всяка година след отпускането на пенсията размерът й ще се осъвремени с процент, равен на 100% от ръста на средния осигурителен доход за страната или инфлацията за предходната година в зависимост от това кой показател е нараснал с повече. При преизчисляването не се променят средномесечният осигурителен доход за страната и тежестта на стажа към датата на отпускане на пенсията. Предвидено е, че когато преизчислената пенсия и размерът й към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсионерите ще получат високата и благоприятна за тях сума.

Нормата въвежда изключение за пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2007 г., вкл., като за тях се определя размер, относим към 2008 г., който се осъвременява с установените проценти за всяка календарна година след 2007 г. Пенсиите се преизчисляват при съответното прилагане на разпоредбите на КСО, отнасящи се до определяне на размерите на различните по вид пенсии за трудова дейност.


Share Follow

Leave A Reply