На 17 октомври 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 5,5-години, деноминирана в лева, с падеж 28.03.2028 година.

пари, инфлация

снимка: бгнес

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 180,55 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 5,65%, съобщиха от Министерството на финансите.

снимка: БГНЕС

Общият размер на подадените поръчки достигна 208,20 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,04. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 370 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 59,1%, следвани от застрахователни дружества – 30,7%, пенсионни фондове – 9,4% гаранционни фондове – 0,7% и други инвеститори – 0,1%.


Share Follow

Leave A Reply