Разходите за издръжка на Българската народна банка (БНБ) за 2023 г. ще възлязат на 265,7 млн. лв., пише в бюджетa на централната банка за следващата година публикуван на страницата й. От тях 109,6 млн. лева са за разходи по дейности, свързани с подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство в България (подготовката за въвеждането на еврото), става ясно от публикация на сайта на БНБ озаглавена „Бюджет на БНБ 2023“.

Инвестиционна програма на БНБ за 2023 година е за над 97,4 млн. лева, от които близо 52,7 млн. лева за са за въвеждане на еврото. Инвестиционна програма на Централната банка за тази година е  планира с бюджет 29,4 млн. лева, от които ще се изхарчат 22,6 млн. лева.

В сравнение с бюджета за 2022 г. размерът на разходите са издръжка са увеличени с близо 125 млн. лв., или с 88,5 на сто, в това число 109,6 млн. лв. разходи, произтичащи от подготовката за въвеждането на еврото. Те са комбиниран резултат от увеличението на планираните средства за: разходи, предвидени за издръжка на паричното обращение, разходи за персонал, разходи за външни услуги, разходи за амортизация, други административни разходи, разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, ЕНМ, ЕМП, ЕССР и ЕБО, разходи за материали и разходи за социална дейност.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на малко над 125 млн. лв., като почти 97,3 млн. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. Те представляват 47,1 на сто от общите разходи за издръжка на Банката за 2023 г. и се увеличават с 282,3 на сто спрямо утвърдените средства по бюджета за 2022 година.

Разходите за нови банкноти са в размер на почти 8,1 млн. лв., намаление с 21,2 на сто спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за 2022 г. Планираните разходи са за отпечатване на 50 млн. броя банкноти с номинал 50 лева. При определяне на разходите за 2023 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и отпечатването им.

Разходите за производство на нови монети през 2023 г. са увеличени с 402,4 на сто спрямо тези за 2022 г. и са в размер на повече от 108,6 млн. лв., в това число 7 млн. лв. за отсичане на възпоменателни монети в изпълнение на приетата от УС на БНБ монетна програма. Планираните за 2023 г. средства за производство на разменни монети са в размер на 101,6 млн. лв., или с 1357,5 на сто повече спрямо средствата в бюджета на БНБ по този показател за 2022 г.

За покриване на потребността от разменни монети за обслужване на наличноto парично обращение през 2023 г. се предвижда да се отсекат 115 млн. броя разменни монети. Във връзка с подготовката за въвеждането на еврото като законно платежно средство са предвидени над 89,8 млн. лв. за производство на 780 милиона бр. евромонети.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2023 г. са предвидени 140 хил. лв., които са с 57,3  на сто повече от утвърдените средства за 2022 г., като 41 хил. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото (за изработване на проекти за дизайн за националната страна на евромонетите).

За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, през 2023 г. са предвидени близо 6,7 млн. лв., които са с 6,4 млн. лв., или с 2706,7 на сто повече в сравнение с утвърдените средства за 2022 г., като 6,4 млн. лв. от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото.

За наеми на помещенията, използвани от БНБ във връзка с осъществяването на касова дейност в сградите на „Монетен двор“ ЕАД, „Дружество за касови услуги“ АД и др., са предвидени близо 1,3 млн. лв., които са с  над един милион лева или с 400,8 на сто повече в сравнение с утвърдените средства за 2022 г., като един милион лева  от тях са планирани средства във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. В средствата, планирани във връзка с подготовката за въвеждането на еврото, са включени средства за наемане на допълнителни площи и трезорни помещения за съхранение на пари.

Предвидени са и 5,6  млн. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, или с 25,3 на сто повече от планираните за текущата година средства, като с 900 хил. лв. се увеличават средствата за охрана във връзка с подготовката за въвеждането на еврото, пише в бюджета на БНБ.

Разходите за персонал за 2023 г. са над 62,1 млн. лв., като се увеличават с близо 11,2 млн. лв., от които 2,7 млн. лв. са средства, планирани във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. Тези разходи представляват 23,4 на сто от общите разходи на Банката.

Предвидените средства за списъчния състав са в размер на 59,9 млн. лв. и се увеличават с 10,7 млн. лв. спрямо 2022 г. Изменението включва 7,5 млн. лв., от които 5,1 млн. лв. за 14-процентно увеличение на основните заплати на всички служители и 2,4 млн. лв. – 5 на сто за кариерно развитие.

Месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет за 2023 г. се очаква да бъдат, както следва: 23 036 лв. за управителя; по 19 745 лв. за подуправителите и по 6582 лв. за другите членове.  с предвиденото в бюджета за 2023 г.

Очаква се общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2023 г. да достигнат, както следва: за група „ръководен персонал“ – 8840 лв.; за група „специалисти“ – 4093 лв.; за група поддържащ персонал – 2229 лв.


Share Follow

Leave A Reply