Стана ясно съдържанието на декларацията, която от „Продължаваме Промяната“ ще предложат за обсъждане в парламента, предаде Нова тв. Декларацията включва четири приоритетни национални цели:

1. Развитие на конкурентна иновативна икономика.

2. Гарантиране на национална сигурност и върховенство на правото.

3. Постигане на енергийна независимост и устойчиво развитие.

4. Намаляване на неравенствата и достъп до качествено образование и здравеопазване.

Редица приоритетни законопроекти трябва да бъдат приети за изпълнението на целите през 2023 г. Сред тях са всички, свързани с Плана за възстановяване, електронно управление, модернизация на Българската армия и реформиране на Антикорупционната комисия.

Eто целия текст на декларацията едно към едно, публикуван от dnevnik.bg.

С цел да се осъществи конструктивен диалог, да се постигне предвидимост и последователност в действията на всички парламентарно представени формации и да се осигури координация между действията на Министерския съвет и Народното събрание:

48-то Народно събрание на Република България реши, че през 2023 година ще осъществи следните дейности за постигане на формулираните приоритетни национални цели в посочените срокове:

 

I. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНА ИНОВАТИВНА ИКОНОМИКА

 

1.1 Наваксване на закъснението и ускоряване на работата по приемане на всички законопроекти и мерки, свързани с реформите по националния ПВУ – срок: постоянен
1.2 Намаляване на административната тежест при инвестиционни проекти, вкл. чрез промени в Закона за насърчаване на инвестициите, гарантиращи повече гъвкавост в привличането на инвестиции и въвеждащи критерии за производителност и добавена стойност на инвестициите, от чието изпълнение да зависи размерът на държавна подкрепа – срок: 06/2023
1.3 Запазване на текущите данъчни ставки, но въвеждане на допълнителна солидарна вноска за облагане на свръхпечалбите в сферата на енергетиката и целевото й преразпределение в помощ на бизнеса и битовите потребители – срок: в съответствие с европейското законодателство
1.4 Развитие на „образцови професионални гимназии“ във всички региони – с подходяща материална база, квалифицирани учители и дуално обучение съобразно регионалните потребности от кадри – срок: 12/2023
1.5 Подобряване на материалната база и на учебните програми във висшите училища в координация с бизнеса за привличане на студенти в специалности с доказан недостиг на кадри на пазара на труда – срок: постоянен
1.6 Подкрепа с целеви инвестиции на държавните висши училища в регионите и оптимизиране на специалностите и програмите им в координация с бизнеса и в съответствие с необходимите кадри в съответния регион – срок: постоянен
1.7 Електронно управление и модернизация на администрацията чрез:
• въвеждане на електронна идентификация за удобно заявяване на административни услуги – срок: 02/2023
• детайлно уреждане на ясен и прозрачен процес на възлагане на ИТ дейности на системния интегратор – срок: 06/2023
• отпадане на изискването за редица удостоверения и замяната им с вътрешни електронни административни услуги – срок: 02/2023
• дигитализация на системата на здравеопазването чрез въвеждане на националната здравноинформационна система в пълен обхват – срок: 04/2023
• дигитализация на ваучерите за храна – срок: 04/2023.
1.8 Осъвременяване на Кодекса на труда чрез:
• облекчаване на условията за дистанционна работа и регламентиране на правата на работещите дистанционно – срок: 09/2023
• законодателно регламентиране на електронно трудово досие и електронна трудова книжка – срок: 06/2023
1.9 Ускоряване и облекчаване на процедурите за издаване на „синя карта“ с цел осигуряване на висококвалифицирани кадри; дигитализиране на процеса по издаване на „синя карта“ и на други разрешителни за работа в България – срок: 02/2023
1.10 Улесняване на процедурите за приемане на българи от историческата диаспора за обучение и работа в България – срок: постоянен
1.11 Регламентиране на правила за получаване на разрешение за продължително пребиваване в страната въз основа на издадено удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект („Стартъп виза“) за привличане на предприемачи и високотехнологични компании – срок: 02/2023
1.12 Намаляване на тежестта върху работодателя при отпуск по болест на работника или служителя: да поема 70% само за първите 2 дни от отпуската при временна неработоспособност – срок: 04/2023
1.13 Създаване на законова рамка за постигане на ускорена ликвидация на юридически лица – срок: 09/2023
1.14 Реализиране на широка информационна кампания за ползите и рисковете от приемането в еврозоната и подготовка за приемане в кратки срокове – срок: 12/2023

 

II. ГАРАНТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО
2.1 Актуализиране на програмите за модернизация на Българската армия и създаване на инвестиционен фонд за превъоръжаване и устойчивост на отбраната с разчет разходите за отбрана да достигнат 2% от БВП – срок: 06/2023
2.2 Реформиране на КПКОНПИ с разследващи функции и ръководство, което се предлага от МС и се избира от НС, с ефективен механизъм за установяване на конфликт на интереси и на корупционни практики – срок: 01/2023
2.3 Приемане на промените в НПК и ЗСВ, чрез които се създава работещ механизъм за разследване на главния прокурор и заместниците му от независим съдия, както и за подобряване на досъдебното производство съгласно препоръките на Венецианската комисия – срок: 02/2023
2.4 Реформа на модела на прокуратурата и статута на главния прокурор с цел въвеждане на ефективен конституционен механизъм за търсене на отговорност, отчетност и освобождаване на главния прокурор – срок: 06/2023
2.5 Въвеждане на структурни гаранции за съдийската независимост, автономност и демократична отчетност на прокуратурата чрез разделяне на ВСС на два съвета: самостоятелен прокурорски съвет, в който мнозинство имат членове, избрани от НС, и висш съдебен съвет, в който мнозинство имат съдии, избрани от съдии – срок: 06/2023
2.6 Приемане на промени в НПК, с които се дава възможност на разследващите органи да образуват досъдебно производство след уведомяване на прокурор, както и да искат от съда извършване на определени разследващи действия; прехвърляне на разследващите функции за корупционни престъпления от националното следствие към органите на МВР – срок: 02/2023
2.7 Създаване на временна комисия за усъвършенстване на Изборния кодекс и за повишаване на доверието в изборния процес с предмет на работа възможно прецизиране на избирателните списъци, включване на протоколите от машинното гласуване към изборните книжа, въвеждане на сканиращи устройства за преброяване на хартиените бюлетини и въвеждане на допълнителни разпоредби, позволяващи достъп на всички български граждани и на международни организации до изходния код на софтуера – срок: 01/2023
2.8 Промени в Закона за защита от домашното насилие, свързани с подобряване на механизмите за превенция и защита на жертвите на домашно насилие – срок: 03/2023
2.9 Промени в режима за назначаване и освобождаване на председателите на НСО, ДАТО, ДАНС и СВР, както и на главния секретар на МВР – срок: 01/2023
2.10 Засилване на капацитета на съвета по сигурността към МС за координиране и контрол върху работата на службите – срок: 02/2023
2.11 Повишаване на капацитета на службите за сигурност за противодействие на всички форми на чуждо влияние върху България и засилване на парламентарния контрол върху работата на службите – срок: постоянен
2.12 Прилагане на програма за проверка на служителите на специалните служби за интегритет и лоялност към българската държава – срок: постоянен
2.13 Оздравяване на медийната среда, противодействие на пропагандата и дезинформацията, изсветляване на собствеността и финансовите потоци в медиите – срок: постоянен
2.14 Повишаване на контрола на границите и забрана на частните лаборатории за контрол на храните – срок: 02/2023
2.15 Продължаване на подкрепата за Украйна в усилията й да отблъсне руската агресия и да възстанови мира при запазване на териториалната си цялост, съгласно решението на НС от 09.12.2022 г. – срок: до края на войната в Украйна
2.16 Изпълнение на всички необходими мерки и осигуряване на международна подкрепа за приемане на България в Шенген през 2023 г. – срок: 12/2023

 

III. ПОСТИГАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
3.1 Осигуряване на енергийна независимост чрез развитие на разнообразни енергийни източници, вкл. на ВЕИ, осигуряване на допълнителни количества газ, разширяване на хранилището в Чирен, качествен ремонт на ПАВЕЦ „Чаира“ и обсъждане на перспективите за нови ядрени мощности – срок: постоянен
3.2 Допълване и прецизиране на регулаторната рамка за приоритетно развитие на възобновяемите енергийни източници – слънце, вода, вятър, хидротермална енергия, водород, биомаса и биогаз – срок: 06/2023
3.3 Търсене на възможност за надграждане на ПВУ в частта, свързана с въглеродния отпечатък и въглищните централи, в рамките на REPOWER-EU и в контекста на новата международна обстановка с цел запазване в експлоатация на комплекса „Марица-Изток“, докато дейността му е икономически изгодна,
при спазване на екологичните изисквания – срок: 12/2023
3.4 Реализиране на програми за финансиране на енергоспестяващи машини за бизнеса и за саниране на жилищни сгради; регламентиране на улеснена процедура по инсталиране на ВЕИ за собствено ползване – срок: 06/2023
3.5 Нормативно уреждане на възможността за съхранение на електроенергия, инвестиции в електропреносната мрежа и оптимизиране на структурата и дейността на държавните дружества в енергетиката – срок: 09/2023
3.6 Осигуряване на условия за децентрализация на производството на електроенергия и създаване на енергийно независими общности – срок: 12/2023
3.7 Въвеждане на пълна прозрачност и професионализъм в управлението на горите чрез изграждане на единно самостоятелно горско ведомство. Въвеждане на принципа „ползвателят плаща“ за всички дървесни и недървесни продукти и плащане за екосистемните услуги – срок: 06/2023
3.8 Законодателни промени и предприемане на регулаторни мерки, свързани с биоразнообразието, опазването на околната среда и климатични политики, вкл.:
• Изграждане на органи за управление на защитените зони от Натура 2000 и на система за научен мониторинг на биоразнообразието и за защита на биологичните видове; законодателни изменения, свързани с наказателни процедури срещу България – срок: 09/2023
• Реализиране на законодателни промени и регулаторни мерки, свързани с климатични политики – срок: 06/2023
▪ Приемане на закон за защита на ландшафта (национални паркове, морски бряг и др.) и осигуряване на обществен достъп, отчитащ високата му стойност като туристически ресурс и общонационално наследство – срок: 10/2023
▪ Подобряване на управлението на държавните водни ресурси и учредяване на санитарно-охранителни зони около всички водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване – срок: 09/2023

 

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА И ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
4.1 Въвеждане на европейските препоръки за минимална работна заплата в страната в размер на 50% от средната работна заплата – срок: 12/2023
4.2 Преодоляване на дефицити в сегашната система за индексиране на пенсиите, въвеждане на модифицираното швейцарско правило: по-високото от ръста на осигурителния доход или от ръста на индекса на потребителските цени. Увеличаване на вдовишките пенсии на 30% – срок: 04/2023
4.3 Приемане на дефиниция за енергийна бедност и въвеждане на таргетирани енергийни помощи и компенсации – срок: 04/2023
4.4 Постепенно преминаване във всички области към таргетирани мерки, насочени към реално нуждаещите се от тях граждани – срок: постоянен
4.5 Като част от усилията за преодоляване на демографската криза увеличаване на еднократната помощ при раждане: за първо дете – 500 лв., за второ дете – 1000 лв., за трето дете – 1500 лв., за всяко следващо – 200 лв.; за майки студентки – 8500 лв. – срок: 04/2023
4.6 Увеличаване на размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата – срок: 04/2023
4.7 Въвеждане на национална система за проследяване на ранното детско развитие и за подкрепа от специалисти за всяко дете – срок: 09/2023
4.8 Стартиране на изграждането на Национална детска болница – срок: 09/2023
4.9 Увеличаване на подкрепата за семейства с деца, като се разширява достъпът (чрез увеличаване на подоходния праг) и увеличаване на размера на месечните помощи за отглеждане на дете с ръста на инфлацията – срок: 04/2023
4.10 Осъвременяване на учебните програми в училищното образование, промяна в методиката за оценяване на учебниците и обогатяване на образователния „облак“ с безплатни електронни уроци, видеоматериали и тестове – срок: 06/2023
4.11 Развитие на национална програма за безплатни занимания по интереси на учениците в областта на науката и технологиите (STEM) с участието на преподаватели от висшите училища и научните институти – срок: 09/2023
4.12 С цел осигуряване на качествени кадри в предучилищното и училищното образование: средна заплата на педагогическите специалисти, съответстваща на 125% от средната работна заплата за страната – срок: 04/2023
4.13 Повишаване на ефективността на спешната медицинска помощ и осигуряване на спешна медицинска помощ по въздух – срок: 09/2023
4.14 Развитие на извънболничната помощ чрез въвеждане на програми за превенция и ранна диагностика, включително развитие на спорта с неговите здравни и социални функции, скрининг и лечение на масови заболявания – срок: 04/2023
4.15 За осигуряване на достойно заплащане и за задържане на необходимите медицински кадри: минимални основни възнаграждения на лекари, съответстващи на 125% от средната работна заплата в страната, а за медицински сестри – на 90% от средната работна заплата за страната – срок: 04/2023

 

Бележка: Предвидените разходи ще бъдат планирани така, че да не надвишават дефицит от 3% от БВП, изчислени спрямо реалното изпълнение на бюджет 2022 г. и реалистични допускания за макроикономическата рамка за 2023 г.


Share Follow

Leave A Reply