„Топлофикация София“ ЕАД предвижда общата стойност на обезщетението за клиентите, засегнати от производствената авария в топлорайон „София Изток“ да бъде в размер на 2 368 505 лв. Това съобщи днес пред Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет Георги Беловски, който представи начина на обезщетяване на абонатите, засегнати от аварията, предаде БТА.

Дружеството предлага на всички засегнати клиенти без топлоподаване или с влошено топлоподаване до 48 часа да не се начисляват прогнозни количества топлинна енергия за отопление на топла вода за целия период от 48 часа. На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа се предлага да не се начисляват прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване. На засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване.

топлофикация софия„Топлофикация София“ предвижда допълнително обезщетение /неустойка/ за липсата на топлинна енергия в периода след 48-ия час. Компенсациите ще бъдат под формата на прихващане от сметките, тоест фактурите ще бъдат с по-ниска стойност, а няма да се връщат пари, например по банков път.
Беловски каза, че изчислената енергия за периода на аварията, отчетена от общия топломер във всяка отделна сграда, ще бъде приспадната като служена енергия и няма да участва в изравнителната сметка, както и при реален отчет на месечното разпределение. Тази енергия ще бъде посочена със знак минус в информационната част на фактурата за февруари, така че клиентите да могат да я видят достатъчно ясно. Допълнително ще бъде посочена и левовата себестойност на тази енергия за съответната абонатна станция.

Енергията за сторниране поради влошено качество е 14 748 МВтч. и ще струва на дружеството 951 568 лв. От дружеството отчетоха, че 29 на сто от общо 17 400 абонатни станции, работещи в столицата са били с нарушено топлоподаване в периода на аварията в топлорайон „София Изток“. 5 051 абонатни станции бяха засегнати от аварията, като 78 на сто тях са били с нарушено топлоподаване за повече от нормативно определения срок, каза Беловски. 1150 абонатни станции са били без отопление или с нарушени параметри на доставяната енергия до 2 дни, 429 станции – 3 дни, 11 станции – 4 дни, 3 361 станции – 5 дни. Само в 100 абонатни станции не е доставяна топлинна енергия или тя е била с влошено качество за повече от 5 дни. Общо 104 224 клиенти са били с прекъснато топлоподаване повече от 48 часа и то е било възстановено в различни срокове. 55 015 клиенти от топлофикационен район „София Изток“, живущи в ж.к. „Дружба 2“ и по-голямата част от „Дружба 1“, не са били засегнати изобщо от аварията.

Предложенията ще бъдат гласувани на заседанието на Столичния общински съвет през следващата седмица.


Leave A Reply