Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2017 година е 1281 лева и спрямо същия период на 2016 година се повишава с 3.5%. Общият разход на човек от домакинство през първото тримесечие е 1 133 лева и се увеличава с 2.1% спрямо същото тримесечие на 2016 година, съобщи НСИ. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55.5 на сто), следван от доходите от пенсии (29.1%), от самостоятелна заетост (5.6%) и от социални обезщетения и помощи (3.2%).

Национален статистически институт снимка: БГНЕС

Национален статистически институт
снимка: БГНЕС

Спрямо първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 1.6 процентни пункта, а доходът от пенсии нараства с 2.6%. В номинално изражение през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 година доходите се променят: от работна заплата нарастват от 706 на 710 лева (с 0.6 на сто), от пенсии – от 328 на 372 лева (с 13.7 на сто), от самостоятелна заетост намаляват от 81 на 72 лева (с 11.5%), от социални обезщетения и помощи нарастват от 36 на 40 лева (с 12.8%). През първото тримесечие относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5 на сто, а делът на дохода от натура е 0.5%.

пари левове 20 лева лев

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.5%), следвани от разходите за жилище (20.1%), данъци и социални осигуровки (13.4%) и разходите за транспорт и съобщения (11%). Спрямо първото тримесечие на 2016 година относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.6 процентни пункта, за транспорт и съобщения – с 1 процентен пункт, а се увеличават разходите за жилище с 2 процентни пункта.

пари ръст спестяване добавка стотинки

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2017 година в сравнение със същото тримесечие миналата година разходите средно на човек от домакинство по някои видове разходи се променят, както следва: нарастват разходите за: храна и безалкохолни напитки – от 345 на 346 лева (с 0.3%); жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) – от 200 на 228 лева (с 13.7 на сто); здравеопазване – от 62 на 67 лева (с 6.8%); алкохолни напитки и цигари – от 47 на 50 лева (с 6.4%). Намаляват разходите за: транспорт и съобщения – от 134 на 125 лева (с 6.6%); разнообразни стоки и услуги – от 50 на 47 лева (със 7.2%).


Share Follow

Leave A Reply