Народните представители приеха правила за избор на председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. „За“ гласуваха 108 народни представители, 6 бяха против, а 26 се въздържаха.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Съгласно тях в 14-дневен срок след приемането на правилата в Народното събрание трябва да се внесат предложенията за председател на Комисията. С писмени мотиви депутатите ще обосновават качествата на кандидатите, които предлагат. Изисква се председателят да има висше юридическо образование, както и удостоверение за юридическа правоспособност.

снимка: blog.willis.com

снимка: blog.willis.com

Всеки кандидат ще представя в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика писмена концепция за работата си и декларация за имущество. Ще се проверява дали кандидатите са били част от Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Кандидатите, отговарящи на изискванията и представили необходимите документи, ще бъдат изслушани на открито заседание на Комисията за борба с корупцията.

Обществена дискусия в Народното събрание за проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
На пленарно заседание ще се проведат разисквания по кандидатурите, като за всяка ще се гласува отделно. За избран ще се смята кандидат, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.


Share Follow

Leave A Reply