Столична община ще бъде стопанин на античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ през следващите 10 години. Той й е даден с решение на Министерски съвет, съобщават от информационната служба на правителството.

Така ще бъде възможно комплексът да се управлява и поддържа, да се извършват реставрационни дейности, експониране и развитие на културния туризъм. Всичко което предстои да бъде извършено в обекта във връзка с опазването на културната ценност, с научни, културни, образователни и туристически дейности е при спазване на Закона за културното наследство и ще се извършва от археологическия или специализирания исторически музей в София.Сердика София

Правителството дава безвъзмездно право на ползване на поземлен имот от 100 кв. м в горска територия край Девня за срок от една година на „Електроенергиен системен оператор“. Поради появили се сведения, че на този участък е възможно да има археологически находки, теренът се предоставя да бъдат извършени теренни проучвания и консервацията на находките преди да се изгради далекопроводната мрежа.

Четвъртият етаж от административната сграда на ул. „Д. Константинов“ № 23а в Плевен се дава на Сметната палата. Тъй като е отпаднала необходимостта да се използва от Агенцията за държавна финансова инспекция към Министерството на финансите, тя може да се използва Сметната палата да осъществява своите дейност.

Снимка: Informo.bg

Снимка: Informo.bg

Намиращите се между гарите София и Калотина Запад два поземлени имота вече нямат технологично и функционално значение за сигурността на жп превозите и поради това се променя статутът им от публична в частна държавна собственост. Тези терени са администрирани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Промяната на статута на имотите дава възможност на дружеството да разполагат с тях и така да имат приходи, които ще подобрят финансовото положение на компанията.


Leave A Reply