През месец септември 2018 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни и на заведенията за обществено хранене на територията на страната. Това съобщиха от пресцентъра на БАБХ.

снимка: inews.bg

снимка: inews.bg

Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:

  • Общ брой извършени проверки в цялата страна – 10 284 бр.;
  • Издадени предписания – 1 081 бр.;
  • Съставени актове за установяване на административни нарушения – 78 бр.;
  • Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 2 бр.;
  • Изтеглени и насочени за унищожаване 1 353 кг. храни, 5530 бр. яйца и 6 л. сурово мляко;

супермаркет,храни

Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са:

  • Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
  • Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
  • Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
  • Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.
снимка: Shutterstock

снимка: Shutterstock

За периода изготвените становища и предложения са: към институции и ведомства (41 бр.) и към фирми и граждани – 21 бр.  Обработените сигнали и жалби са: 9 бр. към институции и ведомства и 29 към фирми и граждани.


Share Follow

Leave A Reply