Малко над един милион българи смятат, че ваксините не са безопасни. Близо три четвърти от всички пълнолетни българи са на мнение, че родителите, които не имунизират децата си постъпват безотговорно. Около милион българи мислят, че ваксините са част от световна конспирация, предава изследователски център „Тренд“.

снимка: Getty Images

снимка: Getty Images

За 80% от българите имунизацията с ваксини е важна, а eдва 7% са на обратното мнение. Малко над две трети от населението се чувства по-сигурно за своето здраве с развитието на ваксините. Прави впечатление, че делът на жените, които отговарят положително е по-висок от този на мъжете (67% на 58%). Най-младите на възраст 18-29 г. в най-малък дял се чувстват сигурни в сравнение с останалите възрастови категории – 54%.

снимка: Изследователски център „Тренд“

снимка: Изследователски център „Тренд“

За 82% от българите е по-скоро важно или изключително важно родителите да имунизират с ваксини децата си. А 73% са на мнение, че родители, които не имунизират децата си постъпват безотговорно. Данните показват, че сред хората с висше образование в най-голям дял се определя липсата на имунизация като безотговорно за сметка на хората с основно или по-ниско образование.

снимка: Изследователски център „Тренд“

снимка: Изследователски център „Тренд“

Според отговорилите, че изобщо не е важно или по-скоро не е важно родителите да имунизират децата си, то за една четвърт основният аргумент е че ваксините са „вредни за здравето /може да им навредят/ не е безопасно/има рискове“, за 23% имунизацията има „странични ефекти/ опасност от отключване на състояние, за които лекарите не знаят (алергии, усложнения, други заболявания)“.

снимка: Изследователски център „Тренд“

снимка: Изследователски център „Тренд“

В проучването бяха тествани и няколко твърдения. 85% посочват, че имунизацията чрез ваксини е важна за децата. 5% от българите са на противоположно мнение, а 10% не могат да преценят. Близо две трети са на мнение, че имунизациите чрез ваксини е безопасна. 19% са на обратното мнение. Трябва да отбележим, че 1 % от извадката отговаря на 55 хил. души, което означава, че малко над 1 млн. българи смятат, че имунизацията с ваксини не е безопасна. 72% са на мнение, че имунизацията е ефективна, а 9% са на обратното

ваксина, имунизация, БГНЕС
67% от българите са мнение, че държавата трябва да прилага по-строг и стриктен контрол върху редовната имунизация, докато 14% са на обратното мнение. Близо половината от пълнолетните българските граждани (48%) са на мнение, че трябва да бъдат санкционирани родителите, които не поставят ваксини на децата си. Една четвърт са на противоположното мнение. На този въпрос прави впечатление, че в селата за сметка на Столицата се налага по-консервативно мнение спрямо темата – малко над половината от живеещите в селата смятат, че трябва да се наложат санкции, докато в Столицата делът е близо една трета.

снимка: Изследователски център „Тренд“

снимка: Изследователски център „Тренд“

В проучването беше тестван въпрос с конкретни санкции, които да бъдат налагани при липса на имунизация. В най-голям дял, 32%, смятат, че това е техен избор и не трябва да бъдат санкционирани. 18% са на мнение, че трябва да бъдат наложени парични санкции, 15% комбинирано наказание от наказателна отговорност и парични санкции. 9% смятат, че е необходима само наказателна отговорност.

имунизация, ваксина, инжекция

Основен акцент в проучването е свързан с тестване на нагласите на българите по отношение на популярни конспирации и митове по отношение на темата с ваксините.Прави впечатление и високият дял на българи, които приемат, че задължителната ваксинация е част от световна конспирация – 18% (близо 1 млн. българи). Близо половината от пълнолетното население са на обратната позиция. И на това твърдение се запазва висок делът на тези, които посочват, че „не знаят/ не могат да преценят“ (34%).


Share Follow

Leave A Reply