Единният регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) в Сметната палата ще е отворен от началото на предизборната кампания за подаване на информация от участниците в изборите за членове на Европейския парламент. Това съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.
Сметна палата

Целта на ЕРИК е да осигурява на гражданите възможност да се информират за приходите, разходите и дарителите за предизборната кампания, включително и в нейния ход. За това съгласно Изборния кодекс участниците в изборите – партии, коалиции от партии и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, т.е. до 2 май 2019 г., следните данни за включването им в ЕРИК:
• обстоятелствата за вписване в регистъра на Софийски градски съд (по чл. 17 от Закона за политическите партии);
• наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;
• наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност;
• имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;
• имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
• имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;
• имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи и видът на услугите;
• декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените за безвъзмездно ползване вещи;
• наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

снимка: Depositphotos/Vepar5

снимка: Depositphotos/Vepar5

За вписване в ЕРИК по време на кампанията трябва да се подава всяка следваща нова информация от изброените групи, като срокът за това е до 7 дни от възникването й. Подробни указания и образци на документи са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, раздел „Контрол – избори“, подраздел „Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс“. С цел да подпомогне участниците да спазят законовите си задължения за предстоящите избори Сметната палата изготви и им изпрати брошура, в която са посочени задължeнията им, включително каква информация трябва да се подава за ЕРИК и съответните срокове за това. Съгласно Изборния кодекс за неподаването на задължителната информация за включване в ЕРИК на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.


Share Follow

Leave A Reply