През 2018 г. линията на бедност общо за страната e 351,11 лв. средномесечно на човек от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 550.8 хил. души, или 22% от населението на страната, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се запазва, а относителният дял на бедното население намалява с 1,4 процентни пункта. Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, посочват от НСИ.

бедност просяк беден

Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22 до 29,5%, или със 7,5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45,2%, или с 23,2 процентни пункта. Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

снимка: paragraph22.bg

снимка: paragraph22.bg

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (56,1% за 2018 г.). През 2018 г. делът на бедните сред заетите във възрастовата група 18 – 64 години се запазва на нивото от предходната година – 10,1%, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е повече от 4 пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време.

снимка: www.dailymail.co.uk

снимка: www.dailymail.co.uk

През 2018 г. 26,6% от децата на възраст 0 – 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 2,6 процентни пункта по-малко спрямо 2017 година. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 14,9 процентни пункта. През 2018 г. всяко седмо от десет деца, чиито родители са с начално или без образование, живее в бедност. Приблизително 15 пъти по-малко, или 4,6% са децата, чиито родители са с висше образование и живеят в риск от бедност. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е пет пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.

снимка: flashnews.bg

снимка: flashnews.bg

През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана – съответно 239 и 240 лв., а най-високата – в област София (столица) (513 лв.), следвана от областите Стара Загора (403 лв.) и Варна (383 левa). Най-висок е относителният дял на бедните в областите Монтана и Велико Търново – по 26,2%, Ловеч – 25,8%, и Сливен – 25,5%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Перник – 11,2%, Кюстендил и Разград – по 14,7%, и Русе – 14,9%.


Share Follow

Leave A Reply