“През последните години се отчита изсветляване на българската икономика”, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на кръгла маса за превенцията на недекларирания труд. Според него обаче сивият сектор остава 25%, което нанася вреда от до 28 млрд. лв. на година. Според Димитров най-голям е делът на недекларираната заетост в селското стопанство – между 40-60% и в строителството. Най-нисък пък бил делът в индустрията – под 9%.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

“Недекларираният труд е сериозен обществен проблем, който оказва изключително негативно въздействие върху данъчната и осигурителната система на страната поради намалените приходи от данъци и осигурителни вноски. Всички негови проявления ощетяват работещите, тъй като те не могат да се ползват в пълна степен от защитните механизми на трудовото и осигурителното законодателство”, заяви от своя страна министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Сред негативните последици от недекларирания труд е и нелоялната конкуренция между предприятията. Некоректните фирми успяват да получат пазарно предимство за сметка на ощетяването на бюджета и работниците. Поради това е необходимо да се засили обществената нетърпимост към проявите на недекларирания труд, добави той.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

“Делът на недекларирания труд в България е по-нисък от средноевропейския”, посочи Петков. Министърът на труда отбеляза, че в проучванията се отбелязва тенденция за намаляване на процента на недекларирания труд и сивата икономика в България, Това се отчита и от Европейската комисия, която премахна препоръката към държавата за намаляване на размера на недекларирания труд в специфичните препоръки в европейския семестър. По данни на Международната организация на труда делът на лицата в неформална заетост у нас е 15,9% при средно равнище за ЕС – 16,3%, посочи министър Петков.

сива икономика, пари, корупция

Министър Петков посочи, че сред факторите за ограничаване на недекларираната заетост през годините е участието на социалните партньори при приемането на законодателните промени в тази област, както и партньорството между Главната инспекция по труда, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

работа

Той заяви, че ключово условие за ограничаване на недекларираната заетост в страната е полагането на съвместни усилия от страна на всички партньори за усъвършенстване на механизмите за превенция. Намирам, че това е правилният път, за да се защитят правата на работниците, да се осигури честна конкуренция между предприятията и да се подобри стабилността на социалноосигурителната и здравноосигурителната система в България, каза в заключение министър Петков.


Share Follow

Leave A Reply