Парламентът прие промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране на първо четене. “За” законопроекта гласуваха 152 народни представители, без “против” и с 2-ма “въздържали се”.

снимка: БГНЕС

Законът предвижда защита на инвеститорите и да се въведе изискване за извършване на стрес тестове от страна на Фондове на паричния пазар. Промените в законопроекта са с оглед на подобряване на регулацията и отстраняване на пропуски и противоречия. С оглед на осигуряване на правна рамка, обезпечаваща развитието на българския финансов пазар в съответствие с европейските тенденции, се въвежда изискване проспектът на колективна инвестиционна схема, която има различни класове дялове, да съдържа описание на характеристиките, които са специфични за всеки клас, с ясно посочване на разликите между отделните класове.

С проекта се ограничава възможността управляващо дружество, действащо за сметка на всички управлявани от него колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране, да придобива акции с право на глас, които биха му позволили да упражнява значително влияние върху управлението на емитент или публично дружество. Със законопроекта се предлага въвеждането на дефиниция на „значително влияние“, като се предвижда и преходен период, в който лицата да приведат дейността си в съответствие с предложените промени. Прецизират се и разпоредбите, свързани с капиталовата адекватност и ликвидността на управляващите дружества. Със законопроекта се предвиждат и промени в тарифата, определена в приложение от Закона за Комисията за финансов надзор, във връзка с конкретизиране и диференциране на таксите за общ финансов надзор, които се дължат от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.


Share Follow

Leave A Reply