“Приемам тази покана като оценка за положените усилия и постигнатите от България устойчиви резултати в изпълнение на шестте показателя на Механизма за сътрудничество и проверка в областта на съдебната реформа и противодействието на организираната престъпност и корупцията и пълното изпълнение на 17 ключови препоръки, формулирани от ЕК през 2017 г.”, заяви новият главен прокурор Иван Гешев в Брюксел конференция за борбата с корупцията и организираната престъпност, в която участва и главният европейски прокурор Лаура Кьовеши. “Създаването на обща стратегия за противодействие на корупцията и организираната престъпност е от особена важност и с актуално значение на фона на бързите темпове на глобализация, миграционните процеси и развитието на международните търговски взаимоотношения, както и на предизвикателствата, пред които е изправена европейската прокуратура”, отбеляза той.

Лаура Кьовеши, снимка: terminal3.bg

“Напредъкът на ЕС, постигането на общата цел за свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали има своето отражение в наказателно-правен аспект. Улесняването чрез тези процеси на транснационалната престъпност, която контролира наркотрафика, контрабандата на стоки, трафика на хора и оръжия, прането на пари, оставя пред сериозно изпитание не само службите за сигурност и полицията, но и правоприлагащите органи. Преодоляването на пречките пред практическото сътрудничество между държавите членки, повишаването ефикасността в противодействието на престъпленията с транснационален характер е възможно само чрез ускоряване и разширяване на обмена на споделената информация, взаимно признаване на резултатите от процесуалните действия, извършени в рамките на предприетите разследвания и използване на събраните доказателства”, посочи Гешев.

снимка: The Federalist Society

“Приемането на общи решения в областта на наказателното законодателство е гаранция за правна сигурност и равенство на гражданите пред закона. То трябва да бъде насочено към съгласувано функциониране на наказателно-правните системи, така че да не позволи извършителите на престъпления да се възползват от свободното движение в рамките на ЕС, за да избегнат адекватни санкции, и да се гарантира еднаква защита на жертвите от извършените престъпления”, каза той. “България е една от членките на ЕС, инициирали приемане на Директивата на ЕП и на Съвета относно европейската заповед за разследване по дела от наказателен характер. Новият подход е основан на принципа на взаимно признаване при зачитане на традиционната система за международноправна помощ и обхваща всички видове доказателства. Регламентирани са срокове за изпълнение, ограничени са основанията за отлагане и отказ от признаване, което значително улеснява разследването на престъпленията с международен елемент”, съобщи главният прокурор.

“Изключително активно от ръководството на прокуратурата на България бе подкрепен и предложеният  от ЕК пакет от законодателни мерки, включващ Регламента за създаване на Европейска прокуратура и Регламента за създаване на Европейска агенция за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроюст. Ефективен инструмент за сътрудничество в трансграничните казуси са координираните от представителите на Евроюст съвместни екипи за разследване. В доклада на Евроюст за 2017 г. като положителна практика за координиращи съвместни екипи за разследване на организирани престъпни групи, свързани с трафика на хора и спирането на пари, са посочени две международни операции с участието на Холандия, Белгия и България”, поясни той.

“Успешното международно сътрудничество в Европол и активната координационна подкрепа с представителите на Евроюст са в основата на повече от 10 съвместни международни операции, проведени под ръководството на прокурори от българската Специализирана прокуратура през настоящата 2019 г. с компетентните органи от Швейцария, Норвегия, Франция, Обединеното кралство. Държа да посоча първата операция в ЕС под названието “Браун” срещу нерегламентирани парични преводи в особено големи размери по т. нар. метод “хавала”, целящ финансирането на тероризъм. Изключително добър резултат е постигнат и при най-мащабната операция на полицейски и съдебни служители за 2017 г. под названието “Халифакс”, насочена към неутрализирането на международна мрежа за трафик на хора. Той стана възможен като следствие от работата на съвместен екип на разследване между България, Белгия, Великобритания, Франция и Холандия, чиято работа бе подкрепена от Евроюст и Европол, както и германските полицейски и съдебни служби”, подчерта Гешев.

снимка: БГНЕС

“Споделянето на професионален опит и добри практики, обсъждането на законодателни инициативи и оценката на въздействието на вече приети законодателни решения в областта на трансграничното сътрудничество в рамките на консултативните форуми на главните прокурори на ЕС е възможност, която успешно се използва и от българската прокуратура за повишаване на ефикасността при координацията и съвместното сътрудничество с компетентните органи не само на държавите членки от ЕС, участващи при разследвания на тежката организирана престъпност и корупцията. Най-ефективен сред използваните инструменти за съдебно сътрудничество за улесняване на разследванията и наказателните производства при събирането и предаването на доказателства е директният контакт между правоприлагащите, правоохранителните и правораздвателните органи както вътре, така и извън ЕС”, поясни той.

снимка: БГНЕС

“Затова и прокуратурата на България е страна по двустранни меморандуми и споразумения за сътрудничество и с прокуратури извън ЕС като Турция, Сърбия, Северна Македония, Черна гора и др. Това е практика, която ние от прокуратурата смятаме за ефективна и ефикасна и смятаме да доразвиваме в следващите години. Възможностите за трансгранично сътрудничество при обмяна на информация, съхранявана в централизираните регистри на банкови институции ще се разширят значително с предвидените в Директивата на ЕП и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването разкриването, разследването или наказателно преследване на определени престъпления и ще позволят навременното идентифициране, проследяване и замразяване на свързани с престъпна дейност активи с оглед последващото им конфискуване”, заяви още Гешев.

Той посочи, че позицията на Прокуратурата на България е, че има необходимост от разширяване инструментите за трансгранично сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Според него това трябва да се случи чрез приемане на обща стратегия, която да обедини всички мерки за превенция и контрол на европейско равнище.


Share Follow

Leave A Reply